Academician Andrei Ursu

Andrei Ursu
(20.12.1929 – 15.04.2020)
Academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academician al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România, Laureat al Premiului URSS în domeniul pedologiei „V. R. Williams”, Cavaler al Ordinului „Gloria Muncii” şi „Ordinului de Onoare”, Doctor habilitat, profesor universitar.

Andrei Teodor Ursu s-a născut la 20 decembrie 1929, în or. Străşeni, judeţul Lăpuşna. A absolvit Facultatea de Biologie și Pedologie a Universității de Stat din Chișinău (1953), doctorantura și postdoctorantura la Institutul de Pedologie și Agrochimie „N. Dimo” (Chişinău, 1979).
Între anii 1953 și 1986 a lucrat la Institutul de Pedologie și Agrochimie „N. Dimo”, în calitate de cercetător științific, director adjunct și director; a fost academician-coordonator al Secţiei de Ştiinţe Biologice şi Chimice a Academiei de Științe a Moldovei (1986–2000), şef al Laboratorului Geografia şi Evoluţia Solurilor al Institutului de Geografie al AŞM (1992–2010), Consultant ştiinţific al Institutului de Ecologie şi Geografie al AŞM (2010–2020).

Academicianul Andrei Ursu a fost o personalitate proeminentă, capacitatea de muncă şi memoria fiindu-i excepţionale. Graţie rezultatelor ştiinţifice de mare valoare şi aptitudinilor organizatorice, capacităţilor intelectuale şi morale alese, Dumnealui s-a plasat în pleiada personalităţilor notorii ale ţării. Timp îndelungat s-a ocupat de managementul Institutului de Cercetări de Pedologie şi Agrochimie „N. Dimo”, determinând bazele dezvoltării lui.

Academicianul Andrei Ursu a adus contribuții substanțiale în domeniul clasificării şi raionării solurilor republicii. Înalta erudiţie, capacităţile deosebite de a analiza şi generaliza cunoştinţele contemporane despre geneza, particularităţile şi legităţile geografice ale solului, i-au permis prodigiosului pedolog să elaboreze o nouă clasificare a solului, bazată pe conceptul contemporan al pedologiei genetice.

În domeniul pretabilitatea solului, academicianul Andrei Ursu cu colaboratorii săi a evidenţiat şi stabilit limitele admisibile ale particularităţilor nefavorabile ale solurilor (salinizare, soloneţizare, carbonatice, erodate). În baza cercetărilor au fost elaborate recomandări, instrucţiuni şi valoroase îndrumări metodice.

Academicianul Andrei Ursu este autor al cca 660 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 25 de monografii şi peste 30 de hărţi tematice. Un merit deosebit al savantului constituie rezultatele cercetărilor în domeniul clasificării şi raionării solurilor republicii. Monografiile „Microraionarea pedoecologică a Moldovei”, „Raioanele pedogeografice şi particularităţile regionale de utilizare şi protejare a solurilor”, „Solurile Moldovei” au devenit lucrări clasice pentru specialişti. Tratatul în trei volume „Solurile Moldovei” („Почвы Молдавии”, 1984-1986) a fost distins cu Premiul de Stat.

Apreciată în mod deosebit în literatura de specialitate, monografia „Regionarea agropedologică a Moldovei” (1980) este o lucrare ştiinţifică de pionierat, în care au fost generalizate datele privind compoziţia şi proprietăţile solurilor, legităţile repartiţiei lor şi principiile regionării pedologice.
Valoare aplicativă inestimabilă prezintă lucrarea ştiinţifică „Resursele naturale şi geografia solurilor Moldovei” (1977), în care autorul a descris detaliat căile eficace de utilizare, procedeele de ameliorare a solurilor şi sporirii fertilităţii lor.

În monografia „Microregionarea pedologică” (1980), distinsă cu cel mai înalt premiu în pedologie (premiul „V. R. Williams”), sunt generalizate rezultatele elaborării bazelor folosirii raţionale a solurilor, principiilor şi metodelor microregionării pedologice.

În anul 1988 vede lumina tiparului lucrarea „Conservarea solurilor în condiţiile agriculturii intensive”, în care sunt analizaţi factorii ce provoacă poluarea şi degradarea solului, argumentându-se măsurile de prevenire şi diminuare a acestor fenomene. Concomitent, academicianul Andrei Ursu a iniţiat studierea solurilor tehnogen-transformate şi a elaborat metode de diagnosticare, de cartografiere şi procedee de omogenizare şi ameliorare a lor.

În anul 2011, academicianul Andrei Ursu a finalizat ciclul de cercetări fundamentale efectuate în anii precedenţi, care s-au soldat cu editarea monografiei „Solurile Moldovei” – componentă a Colecţiei Academica şi Harta solurilor Republicii Moldova la scara 1:750 000 (coautor A. Overcenco). Aceste lucrări prezintă o nouă viziune a rolului solului în biosferă, o caracteristică amplă a genezei şi geografiei solurilor, o nouă clasificare bazată pe un principiu original – interdependenţa orizonturilor genetice. A fost revizuită şi actualizată regionarea pedogeografică, au fost argumentate măsurile stringente de ameliorare a stării resurselor de sol, complexe regionale de utilizare eficientă şi protejare a solurilor.
Academicianul Andrei Ursu a fost un popularizator înflăcărat al ştiinţei despre sol. El a creat Muzeul solurilor în Institutul de Pedologie şi Agrochimie „N. Dimo”. A fost Preşedinte de onoare al Societăţii Naţionale a Moldovei de Ştiinţă a Solului. Profesorul Andrei Ursu a întreținut relaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale cu savanţii de peste hotarele ţării: România, Ucraina, Kazahstan, Azerbaidjan, Rusia, Germania, Polonia etc.

Profesorul universitar Andrei Ursu a participat la pregătirea tinerilor specialişti. Meritele academicianului, profesor universitar, doctor habilitat în biologie, în fondarea, consolidarea şi fortificarea științei pedologice naţionale sunt indiscutabile.