Grupul de cercetare „Ecobiochimie silvică”

 

Coordonator grup:
Dr., conf. cerc. Ala Donica
e-mail: [email protected]

 

Domeniul de activitate: 

 • Identificarea impactului și riscurilor naturale și antropice asupra ecosistemelor silvice, în contextul gestionării durabile a pădurilor.
 • Asigurarea suportului științific în domeniul conservării biodiversității, al accesului la informație, promovarea educației pentru dezvoltarea durabilă, avizarea strategiilor de dezvoltare, planurilor strategice, hotărârilor de guvern și a altor documentelor oficiale din domeniul silvic.  


Obiective de cercetare științifică:

 • Evaluarea stării de sănătate a arboretelor pentru o mai bună înțelegere a vitalității ecosistemelor silvice, a cauzelor și efectelor factorilor de stres;
 • Determinarea impactului potențial al schimbărilor climatice asupra speciilor native, edificatoare de ecosisteme silvice din țară.


Angajații grupului (domeniile de activitate):

Ala Donica – dr. în biologie, specialitatea ecologie, conferențiar cercetător în ecologie și protecția mediului, cercetător științific coordonator (evaluarea impactului și riscurilor naturale și antropice asupra componentelor de mediu, monitoring ecologic, bioindicație, biodiversitate, corologia speciilor, evaluarea indicilor ecoclimatici, etc.); e-mail: [email protected]; tel. (+373) 22 73 19 18;
Nicolae Grigoraș - cercetător științific, doctorand (evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra sectorului forestier, cartarea indicilor ecoclimatici, studii fenologice, etc.); e-mail: [email protected], tel. (+373) 22 73 19 18.
Cristina Brașoveanu – cercetător științific stagiar (evaluarea stării de sănătate a arboretelor, impactul poluării asupra componentelor de mediu, etc.); e-mail: [email protected], tel. (+373) 22 73 19 18.

Realizări recente în domeniu:

 • Conform HG nr. 414 din 02.05.2000, Institutul de Ecologie și Geografie este responsabil de crearea, completarea și deținerea Băncii de Date a Cadastrului FANPS. În 2020 s-a sistematizat/ajustat/verificat/tipărit Banca de Date a Cadastrului FANPS pentru ANPS din bazinele hidrografice ale r. Prut și fl. Nistru, în format print și electronic-Word - IV volume, în baza datelor acumulate în cadrul Proiectului aplicativ 15.817.02.21A: ,,Evaluarea integrată a impactului antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conservării şi extinderii Ariilor Naturale Protejate de Stat în contextul cerințelor Directivelor UE” cu perioada de realizare 2015-2019 (în care grupul de cercetare a executat compartimentul: “Identificarea impactului şi riscurilor naturale şi tehnogene asupra ecosistemelor silvice pentru elaborarea soluţiilor şi modelelor de gestionare durabilă şi protejare a pădurilor”, inclusiv impactul schimbărilor climatice asupra sectoarelor silvice reprezentative din aria de studiu). Banca de Date a fost prezentată Agenției de Mediu pentru ținerea Registrului sistemului informațional automatizat al FANPS.
 • A fost elaborat și editat Planul de Management al Rezervației Naturale „Cărbuna”– sit EMERALD (compartimentul: ,,Indici ecoclimatici în exprimarea vulnerabilității ecosistemelor silvice din Rezervația Peisagistică Cărbuna față de aridizarea climei). ISBN 978-9975-3482-4-9.
 • Elaborarea documentelor de politici în domeniul protecției și conservării diversității biologice (avize, răspunsuri la scrisori oficiale, dezbateri publice, note, acte de implementare a rezultatelor științifice în practică etc.);
 • Consolidarea capacităților centrelor de formare continuă în ceea ce privește educația ecologică (elaborarea și ținerea cursurilor universitare, prezentarea informațiilor științifice în cadrul bilunarului ecologic, lecții deschise, etc.).


LISTA LUCRĂRILOR
ŞTIINŢIFICE ŞI METODICO-DIDACTICE DIN ANII 2015-2020

•    Articole în reviste științifice de peste hotare:
- articole în reviste Web of Science şi SCOPUS; 

 1. NEDEALCOV, M., DONICA, A., GRIGORAȘ, N. The impact of climate aridization on oak stands in the Republic of Moldova (case study). In: Academic Journal Present Environment and Sustainable Development. 2020, vol. 14, no. 1,p. 219-229. ISSN 2284–7820. https://doi.org/10.15551/pesd2020141017;
 2. NEDEALCOV, M., APOSTOL, L., DONICA, A., GRIGORAȘ, N. Climatic and ecological constraints in the distribution of European beech (Fagus sylvatica) at the eastern limit (Scientific Reserve "Plaiul Fagului"). In: Academic Journal Present Environment and Sustainable Development. 2020, vol. 14, no. 1, p. 255-263. ISSN 2284-7820. https://doi.org/10.15551/pesd2020141020;
 3. NEDEALCOV, M., DONICA, A. Climate limitations of the beech (Fagus sylvatica) within the Republic of Moldova territory. In: International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). 2019, vol. 9/3, p. 461-468. ISSN 2224-4980; https://doi.org/10.31407/ijees9307;
 4. NEDEALCOV, M., DONICA, A., GRIGORAȘ, N. Expunerea ecosistemelor forestiere către aridizarea climei Republicii Moldova (studiu de caz). În: Revista de Silvicultură și Cinegetică. Anul XXIII/Nr. 43/2018. Societatea Progresul Silvic, Brașov. p. 58-64. ISSN-L 1583 - 2112; http://progresulsilvic.ro/wp-content/uploads/RCS_43_2018.pdf;
 5. BEGU, A., DONICA, A. Сontributions to studies of threatened mosses from Eastern Europe, the Republic of Moldova. In: International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). 2017, vol. 7/3, p. 425-430. ISSN 2224-4980; http://u-o-i.org/1.01/ijees/05451992;
 6. NEDEALCOV, M., DONICA, A., BRAȘOVEANU, V., GRIGORAȘ, N., DEOMIDOVA, C. Aspects concerning the impact of climate aridization on forest ecosystems (case study). In: Academic Journal Present Environment and Sustainable Development.  2017, vol. 11, no. 2, p. 1-12. ISSN 1843-5971. DOI 10.1515/pesd-2017-0025.
 7. BEGU, A., LIOGCHII, N., DONICA, A., AJDER, V. Favorable ecosystems for biodiversity conservation. In: International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). 2016, vol. 6/4, p. 461-466. ISSN 2224-4980‎.
 8. DONICA, A., BEGU, A. Studies on chorology of endangered plants species from the middle Dniester River Basin, Republic of Moldova. In: International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). 2016, vol. 6/1, p. 1-6; ISSN 2224-4980. 
 9. DONICA, A., BEGU, A., LIOGCHII, N. Habitats diversity of Adonis vernalis species of the Republic of Moldova. In: International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). 2015, vol. 5/1, p. 11-16. ISSN 2224-4980.
   

•    Articole în reviste ştiinţifice naţionale acreditate: 
- articole în reviste de tipul B; 

 1. DONICA, A. Aspecte teoretice și practice ale lichenoindicației în ecosistemele forestiere (studiu de caz). Buletinul Academiei de Ştiințe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, Nr. 1(334), p. 163-173. ISSN 1857–064X; https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/63278.
   

•    Materiale în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale: 

 1. DONICA A. Aspecte privind dezvoltarea bolii făinarea stejarului (Microsphaera alphitoides) în arboretele de cvercinee. Culegerea de articole științifice dedicată membrului corespondent AȘM Ion Dediu la 85 ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică: Impactul antropic asupra calității mediului. Chișinău, 2019. p. 235-243; ISBN 978-9975-3308-0-0.
 2. DONICA A., JECHIU I. Aspecte corologice ale speciilor de stejari (Quercus robur, Q. petraea, Q. pubescens) pe teritoriul Republicii Moldova. Culegerea de articole dedicată dlui Andrei Ursu academician AȘM la 90 ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică: Starea actuală a componentelor de mediu. Chișinău, 2019. p. 244-253; ISBN 978-9975-3155-9-3.
 3. DONICA A., RĂILEANU N. Evaluări silvopatologice în arboretele de cvercinee (studiu de caz). Culegerea de articole dedicată dlui Andrei Ursu academician AȘM la 90 ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică: Starea actuală a componentelor de mediu. Chișinău, 2019. p. 227-235; ISBN 978-9975-3155-9-3.
 4. NEDEALCOV M., DONICA A., AGAPI I., GRIGORAȘ N. Relații temporale între parametrii climatici și creșterile anuale ale speciilor forestiere (studiu de caz). Culegerea de articole științifice dedicată membrului corespondent AȘM Ion Dediu la 85 ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică: Impactul antropic asupra calității mediului. Chișinău, 2019. p. 223-234; ISBN 978-9975-3308-0-0.
 5. NEDEALCOV M., DONICA A., GRIGORAȘ N. Evaluări privind impactul secetei asupra speciilor de stejari (Quercus robur, Q. petraea, Q. pubescens) în condiții de aridizare a climei. Culegerea de articole dedicată dlui Andrei Ursu academician AȘM la 90 ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică: Starea actuală a componentelor de mediu. Chișinău, 2019. p. 236-243; ISBN 978-9975-3155-9-3.
 6. RĂILEANU N., DONICA A. Ploșnița dantelată a stejarului (Corythucha arcuata (Say, 1832)) – un dăunător invaziv periculos pentru ecosistemele forestiere ale Republicii Moldova. „Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”. Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Chișinău, 2019. p. 140-145; ISBN 978-9975-108-85-0.
 7. GRIGORAȘ N. Vulnerabilitatea ecosistemelor silvice în contextul schimbărilor climatice. Conferința științifică a doctoranzilor ”Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători’’ ediția a VIII-a. Chișinău, 10 iunie 2019. P. 166-171. ISBN 978-9975-108-66-9
 8. DONICA, A. Impact assessment of oak powdery mildew (Microsphaera alphitoides) on oak stands (case study). Conferința științifică internațională ,,Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”, ediția a II-a. Chișinău, 23 noiembrie 2018. p. 180-184; ISBN 978-9975-3178-9-4.
 9. NEDEALCOV M., DONICA A., GRIGORAȘ N. Influența condițiilor climatice în distribuția ecosistemelor silvice (studiu de caz). Conferința științifică internațională ,,Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice’’, ediția a II-a. Chișinău, 23 noiembrie 2018. p. 280-283; ISBN 978-9975-3178-9-4.
 10. RĂILEANU N., DONICA A. Aspecte privind starea de sănătate a arboretelor de cvercinee prin dinamica principalelor dăunători ai lor (studiu de caz). Conferința științifică internațională ,,Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice’’, ediția a II-a. Chișinău, 23 noiembrie 2018. p. 371-375; ISBN 978-9975-3178-9-4.
 11. DONICA A. Metoda storytelling în contextul promovării Educației pentru Dezvoltare Durabilă (componenta Mediu). În: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice. Vol.II, Științe ale Naturii. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat Tiraspol. Chișinău, 2018. p. 156-166;  ISBN 978-9975-76-230-4.
 12. DONICA A., GRIGORAȘ N. Indici cantitativi ai vulnerabilității ecosistemelor forestiere față de schimbările climatice. Conferința științifică internațională ,,Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice’’, ediția a II-a. Chișinău, 23 noiembrie 2018. p. 239-243; ISBN 978-9975-3178-9-4.
 13. DONICA A., RAILEANU N., CRĂCIUN A. Utilizarea capcanelor feromonale în monitoringul silvopatologic (studiu de caz). International Scientific conference "Plant protection in Conventional and Ecological Agriculture", 10-12 decembrie, 2018. Chișinău. p. 59-63; CZU: 632.937.3:630*44.
 14. DONICA A. Învățarea prin intermediul obiectelor aplicată în cadrul educației pentru dezvoltare durabilă (componenta mediu). Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională ,,Mediu și dezvoltarea durabilă’’, ediția a IV-a. Chișinău, 25-28 octombrie 2018. p. 227-230; ISBN 978-9975-76-253-3.
 15. DONICA A. Tendințe spațiale și temporale în evoluția spațiilor verzi urbane din Republica Moldova. Simpozionului Științific Internațional “Agricultura modernă – realizări și perspective”. Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea de Agronomie. Vol. 52 (1). 2018, p. 459-466; ISBN 978-9975-64-271-2.
 16. NEDEALCOV M., DEDIU I., DONICA A., GRIGORAȘ N. Utilizarea indicelui de ariditate forestier (FAI) pe teritoriul Republicii Moldova. „Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”. Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, 2016. p. 230-233. ISBN 978-9975-108-02-7.
 17. LIOGCHII N., BEGU A., DONICA A. Ecosisteme reprezentative cu potențial de protecție. Culegere de materiale : ”Probleme ecologice și geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări și perspective", Conferință științifică cu participare internațională, consacrată aniversării a 150 de ani de la apariția ecologiei ca știință, a 70 de ani de la fondarea primelor instituții științifice academice și a 20 de ani de la inființarea USPEE ”C. Stere”: Chișinău, Republica Moldova, 14-15 septembrie 2016. p. 217-224. ISBN 978-9975-9611-3-4.
 18. DONICA A. Valori și particularități ale educației pentru dezvoltarea durabilă. Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II, p. 10-14. ISBN 978-9975-914-90-1.
 19. DONICA A. Valori ale patrimoniului natural reflectate în cursul opțional “Educația pentru dezvoltare durabilă”. Conferința științifică "Valorificarea patrimoniului în sistemul învățământului preuniversitar". Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea de Istorie și Geografie, Catedra de Geografie și Patrimoniu Cultural, Laboratorul științific ”Patrimoniul cultural național și universal în sistemul educațional", Chișinău, 2016, p. 141-148; ISBN 978-9975-46-291-4.
 20. BEGU A., LIOGCHII N., BREGA A., BRAȘOVEANU V., DONICA A., FASOLA R. Starea elementelor naturale rare din unele arii protejate de stat. Conferința națională cu participare internațională „Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”. Bălți, 2015, p. 120-124. ISBN  978-9975-3054-5-7.


Lucrări metodico-didactice: 
•    Note de curs:

 1. DONICA, A. Educația pentru dezvoltare durabilă a mediului. Curs universitar. Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Fac. de Istorie și Geografie, Catedra Geografie și Patrimoniu Cultural. Chișinău: S.n., 2017 (Tipogr. “Garomont Studio”). 240 p. ISBN 978-9975-136-35-8.
   

•    Alte lucrări metodico-didactice:

 1. DONICA A., VATAMANIUC M. Cadrul de Management de Mediu și Social al Solidarity Fund PL în Moldova. 2021, 65 p. https://solidarityfund.md/wp-content/uploads/2021/04/Cadrul-de-Management-de-Mediu-si-Social.pdf

ACTIVITATEA GRUPULUI DE CERCETARE ÎN IMAGINI