Laboratorul Climatologie şi Riscuri de Mediu

Șef de laborator: 
Valentin Răileanu
– doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător în Cartografia geografică și Geoinformatică.

Contacte: 
Adresa: str. Academiei 1, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova
Tel.: +373 22.73.96.18; E-mail: [email protected]

Laboratorul „Climatologie și Riscuri de Mediu” a fost creat în anul 2013, fiind succesorul Laboratorului de Climatologie.

Domeniul de cercetare:
Climatologia este o ramură științifică interdisciplinară între meteorologie și geografie. Ea se ocupă cu studiul climei, care se referă la valorile medii într-un anumit loc geografic. Acest studiu cuprinde observarea și măsurarea radiațiilor, temperaturii, presiunii atmosferice, a curenților de aer, ținând cont de factorii geografici care influențează aceste valori, ca de exemplu: latitudinea, longitudinea, altitudinea, relieful, solul și vegetația. Se poate deosebi în cadrul climei „microclima”, „mezoclima” și „macroclima”. Climatologia folosește datele statistice; de exemplu, pentru a explica încălzirea climei prin creșterea conținutului de dioxid de carbon din atmosferă ca rezultat al activității vulcanice sau a activităților antropice.
Clima reprezintă dinamica tuturor fenomenelor meteorologice din atmosferă dintr-un anumit loc sau regiune de pe glob, într-un interval de timp foarte mare. În funcție de repartiția diferită pe glob a radiației solare, a uscatului și a apei, precum și a mișcărilor maselor de aer, se deosebesc: clima ecuatorială, clima subecuatorială, clima tropicală, clima subtropicală, clima temperată, clima subpolară și clima polară. Spre deosebire de vreme, care se referă la fenomenele meteorologice dintr-o perioadă de timp mai scurtă (ore sau până la câteva săptămâni), clima se referă la o perioadă de timp mult mai lungă - câteva decenii, în mod obișnuit aceasta cuprinde valorile medii pe o perioadă de 30 de ani. Punctul de referință a climei este vremea, măsurătorile făcându-se la stațiile meteorologice, cu sonde meteo sau cu sateliți meteorologici.

Direcții de cercetare:

 • argumentarea științifică a evaluării complexe a componentei climatice a landșafturilor;
 • schimbarea climei regionale drept consecință a modificărilor globale ale climei;
 • impactul schimbărilor de climă asupra creșterii și dezvoltării culturilor agricole;
 • elaborarea criteriilor de identificare și evaluare a factorilor climatici de risc;
 • estimarea potențialului agroclimatic prin intermediul  Sistemelor  Informaționale  Geografice;
 • elaborarea atlaselor științifice cu caracter tematic.


Metode de cercetare:

 • metode de interpolare spațială (Spline, Minimum Curvature, Radial Basic, Kriging, etc.);
 • modelarea spațială prin intermediul tehnologiilor SIG;
 • metode deterministe și stocastice în analiza seriilor de timp;
 • modelarea fizică și matematică;
 • analiza statistică a seriilor de timp ale variabilelor climatice;
 • analiza valorilor minime și maxime diurne în baza teoriei valorilor extreme.​​​​​​


Angajaţii laboratorului şi domeniile de activitate:

Șef de laborator: Răileanu Valentin, doctor în științe fizico-matematice, conf. cerc. în Cartografia geografică și Geoinformatică (spectrul de cercetări științifice – analiza statistică în climatologie, modelarea spațială și temporală a variabilelor climatice, inclusiv prin intermediul Sistemelor Informaționale Geografice). Tel.: +373 22.73.96.18; E-mail: [email protected];

Begu Adam, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, cercetător științific principal. Specialist în biopedogeografie, bioindicație, patrimoniu natural, ecologie și protecția mediului. E-mail: [email protected]

Puțuntică Anatol, doctor în geografie, cercetător științific coordonator (cumul extern). Specialist în meteorologie, climatologie și agrometeorologie. E-mail: [email protected];

Cojocari Rodica, doctor în științe geonomice, cercetător științific coordonator. Specialist în meteorologie, climatologie și agrometeorologie. E-mail: [email protected];

Mleavaia Galina, doctor în științe geonomice, cercetător științific superior. Specialist în meteorologie, climatologie și agrometeorologie. E-mail:[email protected];

Gămureac Ana, doctor în științe geonomice, cercetător științific superior (cumul extern). Specialist în meteorologie, climatologie și agrometeorologie. E-mail [email protected];

Mîndru Galina, doctor în științe geonomice, cercetător științific superior. Specialist în protecția mediului. E-mail: [email protected];

Bunduc Tatiana, doctor în geografie, cercetător științific superior (cumul intern). Specialist în geomorfologie și teledetecție. E-mail: [email protected];

Crivova Olga, doctorand, cercetător științific. Specialist în meteorologie, sisteme informaționale geografice. E-mail: [email protected];

Țurcanu Viorica, doctorand, cercetător științific. Specialist în meteorologie, climatologie și agrometeorologie. E-mail: [email protected];

Mironova Tatiana, cercetător științific stagiar.  Specialist în meteorologie (cumul extern);

Rusu Valentina, cercetător științific stagiar.  Specialist în meteorologie;

Botnari Aliona, doctorand. Specialist în meteorologie (cumul extern). E-mail: [email protected].

Publicații relevante: 
1.1.    Monografii monoautor: 

 1. NEDEALCOV, M. Resursele agroclimatice în contextul schimbărilor de climă. Tipografia ”Alina Scorohodova” 2012, Chişinău, 306 p. ISBN 978-9975-4284-8-4.
 2. NEDEALCOV, M. Schimbările climatice regionale. /Institutul de Ecologie și Geografie, Chișinău 2020, (Tipogr. „Impressum”), 366 p. ISBN 978-9975-3155-9-4. 
 3. NEDEALCOV, M. Atlas Regimul termic și pluviometric din sudul Republicii Moldova (Raionul Cahul și comuna Zîrnești): / Institutul de Ecologie și Geografie. Chișinău, 2020 (Tipogr. „Impressum”) - 117 p. ISBN 978-9975-3426-0-5.  


1.2. Monografii colective

 1. NEDEALCOV, M., RAILEAN, V.; CHIRICĂ L., COJOCARI, R.; SIRBU, R.; COICEANU, A. RUSU, V.  Atlasul „Resursele climatice ale Republicii Moldova” Editura „Știința”, Chişinău, 2013. 76 p. ISBN 978-9975-67-894-0.
 2. RAPCEA M., NEDEALCOV M. Fundamentarea dezvoltării durabile a viticulturii în dependență de climă. Tipografia AȘM. Chișinău, 2014. 212p. ISBN 978-9975-62-378-0.
 3. BEJAN, I.; NEDEALCOV, M.; BOBOC, N.; BACAL, P.; MELNICIUC, O.; JELEAPOV, A.; ANGHELUȚĂ, V.; ZGÂRCU, N.; IURCIUC, B.; MELIAN, R.; BEJENARU, G.; STRATAN, L.; TABACARU, A. Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră. Ciclul I, 2017–2022. Chișinău., 2017, 150 p. ISBN 978-9975-9611-5-8.
 4. NEDEALCOV M., RĂILEANU V., COJOCARI R., CROITORU Gh., MLEAVAIA G., CRIVOVA O. Factorii meteo-climatici de risc asociați schimbărilor climatice pe teritoriul Republicii Moldova. Tipografia "Alina Scorohodova", Chișinău,  2018. 144p.
 5. NEDEALCOV M., IVANOV V., DUCA GH. Clima și apele de suprafață. Tipografia "Biotehdesign" Chișinău, 2018, 200 p.
 6. DOMENCO, R.; NEDEALCOV, M. Dinamica precipitațiilor excedentare pe teritoriul Republicii Moldova în contextul schimbărilor climatice. Chișinău.: Artpoligraf, 2018. 297 p. ISBN 978-9975-3278-2-4.
 7. MÎNDRU, G.; NEDEALCOV, M.; BOIAN.; I. Estimarea expunerii Republicii Moldova către anumite riscuri naturale în contextul dezvoltării durabile. Ch.: Biotehdesign, 2019. 299 p. ISBN 978-9975-108-76-8
 8. NEDEALCOV, M., SÎRODOEV Gh., RĂILEANU V., BEJAN Iu., IVANOV V., MIȚUL E., BOBOC N., JELEAPOV A., GHERASI Al., ȚÎȚU P., CANȚÎR A. Atlas. Factorii Naturali și Antropici de Risc. Tipografia „Impressum”. Chișinău, 104 p. ISBN 978-9975-3155-9-3.
 9. NEDEALCOV, M., ȚURCANU, V. Caracteristica climatică a anotimpului de vară pe teritoriul Republicii Moldova. Chișinău, 2020 (Tipogr. „Impressum”). 155p. ISBN 978-9975-3155-9-7.


Contribuții în monografii:

 1. NEDEALCOV, M.; RĂILEANU V. Capitolul 1.3. Clima În monografia: Starea mediului și patrimoniul natural al bazinului Dunării (în limitele Republicii Moldova). Chișinău. Tipografia „Bons Offices”, 2012, pp. 14-19. ISBN 978-9975-80-633-6. 
 2. NEDEALCOV, M. Capitolul I Condițiile actuale climaterice pe teritoriul Republicii Moldova-factor important în asigurarea potențialului adaptiv al plantelor și eficacității microelementelor în monografia: Microelementele în componentele biosferei și aplicarea lor în agricultură și medicină. Chișinău, 2016, p. 11-27. ISBN 978-9975-51-724-9.


2. Articole din reviste științifice
Articole din reviste editate în străinătate inclusiv indexate ISI:

 1. DUCA, GH.; XIAO, H.; NEDEALCOV, M.; IVANOV, V.; TARITA, A. Dry periods impact on the surface water quality. Present Environment and Sustainable Development V. 11, No. 1/2017. Iaşi, Romania. P. 5-20. ISSN: 1843-5971.
 2. DUCA, GH.; XIAO, H.; NEDEALCOV, M. Regional climatic changes and small rivers’ water quality in Republic of Moldova’s south (Danube river basin). Present Environment and Sustainable Development V. 11, No. 1/2017.  Iaşi, Romania. P. 21-33. ISSN: 1843-5971.
 3. NEDEALCOV, M. Geographical informational systems in climatic changes and associated risks estimation for Republic Moldova Geographia Napocensis Anul X, nr. 2, 2016. Cluj –Napoca, România. P. 45-49. ISSN 1844-9840.
 4. NEDEALCOV, M.; BOBOC, N.; BEJAN, IU.; SÎRODIEV, GH. RĂILEANU, V.; CRIVOVA, OLGA; CASTRAVEȚ, T. General considerations on elaboration of digital atlas of natural and anthropic risk factors Geographia Napocensis Anul X, nr. 2, 2016. Cluj –Napoca, România. P. 109-112. ISSN 1844-9840. 
 5. DUCA Gh , NEDEALCOV M., IVANOV V. Estimation  of enviromental quality based  on ecometric climatic indicators (on the example of the Republic of Moldova) -  Present Environment and Sustainable Development. https://doi.org/10.2478/pesd-2018-0012 V. 12, No. 1/2018.  Iaşi, România. p. 149-167. ISSN 1843-5971.
 6. DUCA Gh., NEDEALCOV M., IVANOV V. Total runff of surface waters in new climatic conditions on the Republic of Moldova’s territory Present Environment and Sustainable Development. https://doi.org/10.2478/pesd-2018-0007 V. 12, No. 1/2018.  Iaşi, România. p. 81-94. ISSN 1843-5971.
 7. NEDEALCOV, M.; RĂILEANU, V.; CROITORU, Gh.; COJOCARI, R. CRIVOVA, O.; Maximum values of frozen soil’s depth and hoar frost’s thickness estimated on the basis of extreme values theory Present Environment and Sustainable Development. https://doi.org/10.2478/pesd-2018-0027 V. 12, No. 2/2018.  Iaşi, România. p. 13-24. ISSN 1843-5971.
 8. DUCA, GH.; NEDEALCOV, M.; TRAVIN, S.;  GLADCHI.; V. Regional climate Change and surface waters. Present Environment and Sustainable Development V13, no.1, 2019. pp. 45-55. ISSN 1843-5971. e-ISSN: 2284-7820. DOI: 10.2478/pesd-2019-0004. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation Index (ISI indexed). 
 9. DUCA, GH.; NEDEALCOV, M.; GLADCHI, V.; TRAVIN, S. Climatic changes and surface water quality on Republic of Moldova’s territory. In: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Management Science and Engineering Management. ICMSEM 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, book series (volume 1002). Vol 2, 2019. Springer Nature Switzerland AG 2020. pp. 325-334. ISBN 978-3-030-21254-4. (Doi.org/10.1007/).
 10. NEDEALCOV, M. New climate indices in estimation of regional climate’s variability. Present Environment and Sustainable Development V13, no.2, 2019. pp. 211-223. ISSN 1843-5971, e-ISSN: 2284-7820. DOI: 10.2478/pesd-2019-0004. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation Index (ISI indexed).
 11. RĂILEANU, V.; NEDEALCOV, M.;, MÎNDRU G.; COJOCARI R.; CRIVOVA O. Vulnerability to climatic risks in national and local aspects. Present Environment and Sustainable Development V13, no.2, 2019. pp. 249-258. ISSN 1843-5971. e-ISSN: 2284-7820. DOI: 10.2478/pesd-2019-0004. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation Index (ISI indexed NEDEALCOV, M).; 
 12. NEDEALCOV M. Regional meteo-climatic hazards  associated to climate change in the Republic of Moldova. Romanian Journal of Geography, Volume 63 (1), București, 2019.p.22-33. ISSN1220-5311. 
   

Articole din reviste editate în țară:
Reviste categoria B:
 

 1. NEDEALCOV, M., COICEANU A. Regimul pluviometric și calitatea grîului de toamnă pe teritoriul Republicii Moldova Buletinul AŞM. Științele vieții. Nr. 2(320) 2013.p.149-155. ISSN 1857-064X.
 2. OVERCENCO A., NEDEALCOV, M., PUŢUNTICĂ A. Studiul temperaturilor scăzute din sezonul rece a anului- ca factor de risc pentru sănătatea populației R. Moldova Buletinul AŞM. Nr. 3(324) 2014.p.173-183. ISSN 1857-064X.
 3. NEDEALCOV, M. Impactul schimbărilor climatice asupra sectorului forestier. Akademos Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. Nr. 1 (44), 2017. P. 54-57. ISSN 1857-0461.
 4. NEDEALCOV, M.; RĂILEANU, V.; APOSTOL, L. Atlasul digital Temperatura aerului şi cantităţile de precipitaţii atmosferice din bazinul râului Prut. Akademos Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. Nr. 2 (45), 2017. P. 58-64. ISSN 1857-0461.
 5. NEDEALCOV, M.; BEJAN, Iu. Schimbările climatice din sudul Republicii Moldova (Districtul Dunărea-Marea Neagră). Buletinul Academiei de ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii 1 (331) 2017. P 141-144. ISSN 1857-064X.
 6. RĂILEANU, V.; NEDEALCOV, M.; CROITORU, GH.; CRIVOVA, O.; COJOCARI, R. Încărcarea zăpezii pe sol şi presiunea dinamică a vântului esimate în baza Teoreiei valorilor extreme. Akademos Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. Nr. 3 (46), 2017. P. 49-52. ISSN 1857-0461.
 7. NEDEALCOV, M., CASTRAVET T., ADAMENKO T. Regionarea agroclimatică a bazinului Nistru cu suportul SIG. Akademos, nr. 3 (34), Chișinău, 2014. p.110-113. ISSN 1857-0461.
 8. NEDEALCOV, M. Impactul schimbărilor climatice asupra productivității unor culturi cerealiere pe teritoriul Republicii Moldova. Akademos, nr. 2 (33) Chișinău, 2014, p.62-65. ISSN 1857-0461.
 9. NEDEALCOV, M., RĂILEANU V. Estimarea secetelor in Moldova prin intermediul indicilor standardizați SPI și SPEI . Akademos Nr.3., Chișinău, 2015 p.46-50. ISSN 1857-0461.
 10. NEDEALCOV, M., Estimări recente privind schimbările climatice regionale. Noosfera.Nr.17, 2016, p.204-210.ISSN 1857-3517.
 11. NEDEALCOV, M.; RĂILEANU, V.; APOSTOL, L.; ADAMENKO T. Podișul Moldovei, estimat sub aspect climatic în baza SIG. Akademos Revistă de știință, inovare, cultură şi artă. Nr. 3, 2018. p. 38-42. ISSN 1857-0461.
 12. DUCA M., NEDEALCOV M., CLAPCO S., IVANOV V. Expansiunea lupoaiei în noile condiţii climatice pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul Academiei de ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 3 (331) 2017. p. 156-166. ISSN 1857-064X.
 13. NEDEALCOV, M.; MÎNDRU, G. Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova către riscul ploilor torențiale și consecințele acestora. Akademos 1 (51), 2019. pp. 61-65. ISSN 1857-0461
 14. NEDEALCOV, M.; et al. Contribuții la ecologia umanității. Membrul corespondent al AȘM Ion Dediu la 85 ani. Akademos 2 (52), 2019. pp. 178-179 ISSN 1857-0461
 15. TURCANU, V. Posibilități de încorporare a caracterizării climei în strategiile locale de dezvoltare. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei, Științele vieții. Chişinău, 2020, nr. 2..pp.162-166. ISSN 1857-064X
 16. NEDEALCOV, M., CĂPĂȚÎNĂ, L. Estimarea exceselor pluviometrice. În: Revista Akademos. Revistă de știință, inovare, cultură și artă, Chişinău, 2020, nr. 3 (47), pp. 39-42.
 17. NEDEALCOV, M., ȚURCANU, V. Estimarea numărului zilelor uscate la nivel topoclimatic. În: Revista Akademos. Revistă de știință, inovare, cultură și artă, Chişinău, 2020, nr. 4 (48), pp. 33-38.
 18. TURCANU, V. Considerații actuale privind manifestarea anotimpului de vară pe teritoriul Republicii Moldova. În: Revista Akademos. Revistă de știință, inovare, cultură și artă, Chişinău, 2020, nr. 3 (47), pp. 33-38. 
   

3. Articole în culegeri științifice:
În lucrările conferințelor științifice internaționale/naționale și culegeri naționale

 1. NEDEALCOV, M. Indicele Fournier în estimarea spaţio-temporală a agresivității pluviale pe teritoriul Republicii Moldova. Cercetarea și gestionarea resurselor de sol Materialele conferinței științifice cu participare internațională a Societății Naționale a Moldovei de Știința Solului. 8-9 septembrie 2017, Chişinău, p. 354-361. ISBN 978-9975-71-931-5.
 2. NEDEALCOV, M.; RĂILEANU, V.; COJOCARI, R. Utilizarea indicilor standardizați SPI și SPEI în evaluarea secetei agricole. Cercetarea și gestionarea resurselor de sol Materialele conferinței științifice cu participare internaționala a Societății Naționale a Moldovei de Știința Solului. 8-9 septembrie 2017, Chişinău, p. 362-371. ISBN 978-9975-71-931-5.
 3. МЛЯВАЯ, Г. Суховеи на территории Республики Молдова, как фактор риска для сельского хозяйства. Cercetarea și gestionarea resurselor de sol Materialele conferinței științifice cu participare internațională a Societății Naționale a Moldovei de Știința Solului. 8-9 septembrie 2017, Chişinău, p. 292-298. ISBN 978-9975-71-931-5.
 4. NEDEALCOV, M.; APOSTOL, L.; RĂILEANU, V.; CRIVOVA, O.; COJOCARI, R. Estimarea extremelor termice în Limitele bazinului Prut (România-Republica Moldova), utilizând Sistemele informaționale Geografice Ediţia  a  XXV-a  Simpozionul  Internaţional  Sisteme Informaţionale Geografice  27 - 28 Septembrie ,  2017, Iași, România. http://www.geomatica.uaic.ro/articole/EEJGISRS/NR.1%202017/EEJGISRS_Nedealcov_et_al_RO.pdf ISSN 2601-0119
 5. RĂILEANU, V.; NEDEALCOV, M.; CROITORU, Gh.; CRIVOVA, O.; COJOCARI, R. Elaborarea hărților digitale a unor riscuri climatice în baza teoriei valorilor extreme Ediția  a  XXV-a  Simpozionul  International  Sisteme Informaționale Geografice  27 - 28 Septembrie,  2017, Iaşi, România. 
 6. http://www.geomatica.uaic.ro/articole/EEJGISRS/NR.1%202017/EEJGISRS_Raileanu_et_al_RO.pdf ISSN 2601-0119
 7. NEDEALCOV, M.;  RĂILEAN,V.  Rolul sistemelor informaționale în asigurarea dezvoltării durabile // Materialele  conferinței științifice cu participare internațională "Performanțe оntr-o economie competitivă" (ediția a V-a), Tipografia "Impressum", Chișinău, 2018, p.16-25.
 8. NEDEALCOV, M. Schimbările climatice pe teritoriul Republicii Moldova // Materialele  conferinței științifice cu participare internațională "Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice". Ediția a II-a, Chișinău, 2018, p.121-127.
 9. RĂILEANU, V.; NEDEALCOV, M.; CROITORU GH.  Zonarea factorilor meteo-climatici de risc (valuri de căldură, valuri de frig) în vederea ajustării actelor normative în construcții. // Materialele  conferinței științifice cu participare internațională "Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice". Ediția a II-a. Chișinău, 2018, p.121-127.
 10. BACAL P., NEDEALCOV M., Răileanu V. Evaluarea obiectivelor Strategiei Naționale de adaptare la Schimbarea Climei și contribuția Institutului de Ecologie și Geografie în realizarea acestora. // Materialele  conferinței științifice cu participare internațională "Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice". Ediția a II-a. Chișinău, 2018, p.222-228.
 11. APOSTOL, L.; NEDEALCOV, M.; BOJARIU R. Considerații asupra uscăciunii, secetelor și aridității între Carpații Orientali și Nistru. //Materialele  conferinței științifice naționale cu participare internațională "Mediul și dezvoltarea durabilă"//. Ediția a IV-a 80 de ani ai facultății de geografie, Chișinău, 2018, Tipografia UST, p. 85-88.
 12. NEDEALCOV, M. Considerații conceptuale privind estimarea climei actuale pe teritoriul Republicii Moldova //Materialele  conferinței științifice naționale cu participare internațională "Mediul și dezvoltarea durabilă"//. Ediția a IV-a 80 de ani ai facultății de geografie, Chișinău, 2018, Tipografia UST, p. 89-91
 13. NEDEALCOV, M. Agresivitatea pluvială și periculozitatea exceselor pluviometrice în posibilitatea declanșării proceselor erozionale. În: Culegere de articole științifice dedicată dlui Andrei Ursu academician AȘM la 90 ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică. Starea actuală a componentelor de mediu. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie și Geografie, 2019. Tipogr. „Impressum”. Chișinău, p. 142-150. ISBN 978-9975-3155-9-3.
 14. NEDEALCOV, M. Manifestarea anotimpurilor în contextul schimbărilor climatice. Impactul antropic asupra calității mediului În: Culegere de articole științifice dedicată membrului corespondent AȘM Ion Dediu la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică. Impactul antropic asupra calității mediului. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie și Geografie, 2019. Tipogr. „Impressum”. Chișinău, p. 13-25. ISBN 978-9975-3308-0-0.
 15. NEDEALCOV, M.; MÎNDRU, G.; ȚURCANU V. Frecvența ploilor torențiale şi impactul lor pe teritoriul Republicii Moldova. În: Culegere de articole științifice dedicată dlui Andrei Ursu academician AȘM la 90 ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică. Starea actuală a componentelor de mediu. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie și Geografie, 2019. Tipogr. „Impressum”. Chișinău, p. 151-159. ISBN 978-9975-3155-9-3.
 16. RĂILEANU, V. Utilizarea teoriei valorilor extreme în climatologie. În: Culegere de articole științifice dedicată dlui Andrei Ursu academician AȘM la 90 ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică. Starea actuală a componentelor de mediu. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie și Geografie, 2019. Tipogr. „Impressum”. Chișinău,  pp. 160-170. ISBN: 978-9975- 3155-9-3
 17. COJOCARI, R. Analiza spaţio-temporară a duratei de strălucire a soarelui. În: Culegere de articole științifice dedicată dlui Andrei Ursu academician AȘM la 90 ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică. Starea actuală a componentelor de mediu. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie și Geografie, 2019. Tipogr. „Impressum”. Chișinău,  pp 178-185. ISBN: 978-9975- 3155-9-3
 18. RĂILEANU, V. Analiza temperaturilor maxime și minime anuale în Chișinău. În: Culegere de articole științifice dedicată dlui Andrei Ursu academician AȘM la 90 ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică. Starea actuală a componentelor de mediu. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie și Geografie, 2019. Tipogr. „Impressum”. Chișinău. p.171-177. ISBN 978-9975- 3155-9-3
 19. MÎNDRU, G. Impactul inundațiilor pluviale din Republica Moldova și măsurile de diminuare a lui. În: Culegere de articole științifice dedicată dlui Andrei Ursu academician AȘM la 90 ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică. Starea actuală a componentelor de mediu. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie și Geografie, 2019. Tipogr. „Impressum”. Chișinău,. pp. 132-141. ISBN: 978-9975- 3155-9-3
 20. МЛЯВАЯ, Г. Характеристика сезонных изменений ветрового режима на территории Республики Молдова. Starea actuală a componentelor de mediu. Ch.: Impessum, 2019. с. 186-194. ISBN 978-9975- 3155-9-3
 21. CRIVOVA, O. Mean monthly precipitation of the driest month in the context of climatic changes. În: Culegere de articole științifice dedicată dlui Andrei Ursu academician AȘM la 90 ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică. Starea actuală a componentelor de mediu. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie și Geografie, 2019. Tipogr. „Impressum”. Chișinău,. pp 84-89. ISBN: 978-9975- 3155-9-3
 22. NEDEALCOV, M. Variabilitatea climei regionale estimată prin prisma unor noi indici climatici. Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice. Materialele conferinței cu participare internațională. Ediția a III-a. 22 noiembrie 2019 Ch.: Biotehdesign, 2019 pp.167-172. ISBN 978-9975-108-85-0
 23. NEDEALCOV, M.; ȚURCANU, V. Variabilitatea spațială a umidității relative a aerului în perioada caldă a anului. Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice. Materialele conferinței cu participare internațională. Ediția a III-a. 22 noiembrie 2019 Ch.: Biotehdesign, 2019. pp. 173-176. ISBN 978-9975-108-85-0
 24. RĂILEANU, V.; NEDEALCOV, M.; MÎNDRU, G.; COJOCARI, R.; CRIVOVA, O. Vulnerabilitatea teritoriului Republicii Moldova  la riscurile climatice.  Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice. Materialele conferinței cu participare internațională. Ediția a III-a. 22 noiembrie 2019 Ch.: Biotehdesign, 2019. pp.188-193. ISBN 978-9975-108-85-0
 25. TURCANU, V. Evoluția umidității relative a aerului vara pe teritoriul Republicii Moldova.  Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice. Materialele conferinței cu participare internațională. Ediția a III-a. 22 noiembrie 2019. Ch.: Biotehdesign, 2019 pp. 194-197. ISBN 978-9975-108-85-0
 26. МЛЯВАЯ, Г. Оценка пространственно-временного распределения абсолютных максимальных скоростей ветра на территории Республики Молдова. Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice. Materialele conferinței cu participare internațională. Ediția a III-a. 22 noiembrie 2019. Ch.: Biotehdesign, 2019. pp. 198-202. ISBN 978-9975-108-85-0
 27. MÎNDRU, G. Manifestarea spațio-temporală a alunecărilor de teren din Republica Moldova în ultimele trei decenii. Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice. Materialele conferinței cu participare internațională. Ediția a III-a. 22 noiembrie 2019. Ch.: Biotehdesign, 2019 pp. 245-250. ISBN 978-9975-108-85-0
 28. MÎNDRU, G. Impactul spațio-temporal al alunecărilor de teren din Republica Moldova în ultimele două decenii. Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice. Materialele conferinței cu participare internațională. Ediția a III-a. 22 noiembrie 2019. Ch.: Biotehdesign, 2019 pp. 251-258. ISBN 978-9975-108-85-0
 29. BOIAN, I., MÎNDRU, G. Estimarea impactului înghețurilor în sectorul agricol din Republica Moldova. În: Materialele Conferinței științifice cu participare internațională „Mediul și dezvoltarea durabilă”. Ed. a V-a jubiliară, 90 de ani ai UST, Chișinău, 30-31 octombrie, 2020, pp. 73-77. ISBN 978-9975-76-315-8.
 30. MÎNDRU, G. Riscul ploilor torențiale în Republica Moldova: măsuri de prevenire, reducere și combatere a lor. În: Materialele Conferinței științifice cu participare internațională „Mediul și dezvoltarea durabilă”. Ed. a V-a jubiliară, 90 de ani ai UST, Chișinău, 30-31 octombrie, 2020, pp. 82-86. ISBN 978-9975-76-315-8.
 31. MLEAVAIA, G., GĂMUREAC, A. Distribuția spațio-temporală a vitezei vântului în perioada contemporană. În: Materialele Conferinței științifice cu participare internațională „Mediul și dezvoltarea durabilă”. Ed. a V-a jubiliară, 90 de ani ai UST, Chișinău, 30-31 octombrie, 2020, pp. 87-90. ISBN 978-9975-76-315-8.
 32. NEDEALCOV, M., MÎNDRU, G. Impactul ploilor torențiale din semestrul cald al anului asupra societății și mediului în Republica Moldova. În: Materialele Conferinței științifice cu participare internațională „Mediul și dezvoltarea durabilă”. Ed. a V-a jubiliară, 90 de ani ai UST, Chișinău, 30-31 octombrie, 2020, pp. 91-95. ISBN 978-9975-76-315-8.
 33. NEDEALCOV, M., ȚURCANU, V. Particularitățile deficitului de apă climatic în anotimpul de vară. În: Materialele Conferinței științifice cu participare internațională „Mediul și dezvoltarea durabilă”. Ed. a V-a jubiliară, 90 de ani ai UST, Chișinău, 30-31 octombrie, 2020, pp. 96-99. ISBN 978-9975-76-315-8.
 34. NEDEALCOV, M. Schimbări neesențiale în mediile multianuale – modificări majore în structura extremelor. În: Materialele Conferinței științifice cu participare internațională „Mediul și dezvoltarea durabilă”. Ed. a V-a jubiliară, 90 de ani ai UST, Chișinău, 30-31 octombrie, 2020, pp. 100-103. ISBN 978-9975-76-315-8.
 35. RĂILEANU, V., NEDEALCOV, M. Repartiția spațio-temporală a extremelor termice anuale și nivelele de revenire odată în 10, 20 și 50 ani. În: Materialele Conferinței științifice cu participare internațională „Mediul și dezvoltarea durabilă”. Ed. a V-a jubiliară, 90 de ani ai UST, Chișinău, 30-31 octombrie, 2020, pp. 109-113. ISBN 978-9975-76-315-8.
   

Manuale, suporturi didactice: 

 1. NEDEALCOV, M. Meteorologie şi climatologie. (pentru uzul studenţilor). Biotehdesign, Chişinău, 2012. 139 p. ISBN 978-9975-4366-9-4.
 2. NEDEALCOV, M.; COJOCARI, R. Meteorologie aplicată.(Activități practice) Biotehdesign, Chişinău, 2012. 80 p. ISBN 978-9975-4366-9-4.
 3. CHIRICĂ L., NEDEALCOV, M., DUDNICENCO T. Managementul mediului (suport didactic). CER USM, Chișinău, 2014. 340 p. ISBN 978-9975-71-549-2.
 4. COȘCODAN M., NEDEALCOV, M. Meteorologie și climatologie. (manual). CEP USM, 2015. 215 p. ISBN 978-9975-71-629-1.

 

Pregătirea cadrelor – teze de doctorat:

 1. Gămureac Ana Influența modificărilor climei regionale asupra productivității grîului de toamnă, Chișinău, 2014; 
 2. Sîrbu Rodica Influența condițiilor agrometeorologice în formarea productivității viței de vie pe teritoriul Republicii Moldova, Chișinău, 2015; 
 3. Cojocari Rodica Influența condițiilor agrometeorologice în formarea productivității culturii de floarea soarelui, Chișinău, 2016; 
 4. Mleavaia Galina Caracteristica spațio-temporală a regimului eolian pe teritoriul Republicii Moldova, Chișinău, 2016; 
 5. Domenco Rodion Dinamica precipitațiilor excedentare pe teritoriul Republicii Moldova în anii 1960-2015, Chișinău,  2017. 
   

Proiecte internaționale și naționale:

 1. Proiect național 11.817.08.04F. Crearea bazelor ştiinţifico-informaţionale pentru optimizarea organizării teritoriale în condiţiile actuale de modificare a mediului. Termenul executării – 2011-2014. 
  Conducătorul proiectului: M. Nedealcov, dr. hab., conf. cerc.
 2. Proiect național 15.817.02.15F „Organizarea spaţială a sistemelor teritoriale sub acţiunea factorilor naturali şi antropici”. Termenul executării – 2015-2018.
  Conducătorul proiectului: M. Nedealcov, dr. hab., conf. cerc. 
 3. Proiectul FEN „Elaborarea şi editarea Atlasului „Resursele climatice ale Republicii Moldova” Termenul executării –2012-2013.
  Conducătorul proiectului: M. Nedealcov, dr. hab., conf. cerc.
 4. Proiect internațional 06.31CRF. Studierea influenţei regimului termo-hidrodinamic din bazinul Mării Negre asupra schimbărilor de climă de pe teritoriul Republicii Moldova. Termenul executării – 2006-2007.
  Conducătorul proiectului – dr. M. Nedealcov.
 5. Proiect internațional „Strengthening International Cooperation on climate change research” SINCERE, project ID 776609. Project Call:  H2020-SC5-2017-OneStageB. Programa: H2020. Termenul executării – 2018-2021.
  Conducătorul proiectului – drd. O. Crivova.
 6. Proiect național Participarea în elaborarea hărților climatice ale R. Moldova, la documentul normativ СниП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика». Termenul executării – 2016-2018.
  Conducătorul proiectului – dr. V. Răileanu.

 

ACTIVITATEA LABORATORULUI ÎN IMAGINI