LABORATORUL GEOGRAFIA PEISAJELOR

Șef de Laborator: Tatiana Bunduc, doctor în științe geonomice, cercetător științific coordonator

Contacte
Adresa: str. Academiei 1, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova
Telefon: (+ 373 22) 73 96 18
E-mail: [email protected] 

Informație generală
În anul 1966 a fost înființat Laboratorul „Landșaftologie”, iar din 2013  este redenumit în Laboratorul „Geografia peisajelor”.

Scopul cercetărilor: 
Colectivul Laboratorului „Geografia Peisajelor” activează în corespundere cu prevederile Convenției Europene a Peisajelor (Florența, 2000), ratificată de către Republica Moldova prin Legea 536/2001, iar cercetările științifice realizate în cadrul laboratorului contribuie la implementarea prevederilor acestora. De asemenea, tematica de activitate științifică a laboratorului se încadrează în realizarea Directivei INSPIRE (2007/2/CE din 14 martie 2007) de instituire a unei infrastructuri pentru informațiile spațiale. Cercetările aplicative ale laboratorului contribuie în mod substanțial la soluționarea problemelor vizând principiile de identificare, clasificare și cartografiere a peisajelor, de analiză și gestionare a fenomenelor naturale de risc (inundații, alunecări de teren, etc.), în aprecierea cantitativă a resurselor de apă de suprafață și a valorilor potențialului hidrologic din unitățile fizico-geografice și diferite corpuri de apă.

Direcțiile principale de cercetare științifică:

 1. Elaborarea sistemului informațional geografic privind structura, dinamica și starea sistemelor peisagistice;
 2. Organizarea spațială a sistemelor peisagistice sub acțiunea factorilor naturali și antropici;
 3. Identificarea și elaborarea criteriilor de clasificare a peisajelor naționale;
 4. Elaborarea Planurilor de Gestionare a Bazinelor Hidrografice;
 5. Cartografierea stării actuale a peisajelor în baza sistemelor informaționale geografice;
 6. Determinarea schimbărilor posibile, cauzate de ritmul accelerat de modificare, a stării peisajelor;
 7. Determinarea stabilității ecologice a peisajelor;
 8. Identificarea zonelor vulnerabile la modificările de mediu cu evidențierea impactului acestora asupra peisajelor naturale;
 9. Elaborarea strategiei de păstrare și îmbunătățire a stării peisajelor naturale;
 10. Prelucrarea imaginilor satelitare.


Metode, principii și mijloace de cercetare:
Metodele de cercetare în ecologia peisajului, în ultimele două decenii, au evoluat destul de rapid. Acestea includ abordări și instrumente pentru colectarea, analiza, cât și integrarea datelor spațiale și non-spațiale. Din punct de vedere al colectării datelor, în geografie și ecologia peisajului sunt, de obicei, utilizate metodele: observarea, metoda experimentală - chiar dacă aceasta frecvent se confruntă cu provocări în identificarea reproducerilor (copiilor) adecvate. Prelevarea probelor și metoda experimentală necesită cercetări în teren. Cu succes sunt utilizate tehnicile de teledetecție care permit colectarea informației spațiale necesare, fără contact fizic direct și obținerea datelor pe suprafețe extinse, prin utilizarea imaginilor satelitare și ortofotoplanurilor.

Personalul științific:
Șef de laboratorTatiana Bunduc, doctor în geografie, cercetător științific coordonator.
Direcții de cercetare: modelarea spațial digitală cu aplicarea tehnologiilor GIS, geomorfologie, cartare geomorfologică, geografie fizică, riscuri naturale și amenajarea teritoriului, evaluarea proceselor geomorfologice și pedologice. 
Date de contact: tel. serv. 022739618; e-mail: [email protected]

Bejan Iurie, dr. în geografie, cercetător științific coordonator. 
Direcții de cercetare: utilizarea terenurilor, GIS, teledetecție, ecologia peisajului. 
Date de contact: tel. serv. 022739618; e-mail: [email protected];

Nicolae Boboc, dr. în geografie, conf. univ., cercetător științific coordonator. 
Direcții de cercetare:  geomorfologie și geografie evoluționistă, ecologia peisajului, fenomene de risc, GIS. 
Date de contact: tel. serv. 022739618; e-mail: [email protected];

Orest Melniciuc, dr. hab. în geografie, conf. univ., cercetător științific coordonator. 
Direcții de cercetare: hidrologia uscatului, inundații, resurse de apă. 
Date de contact: tel. serv. 022739618; e-mail: [email protected]

Valentina Muntean, cercetător științific în ecologie și protecția mediului.
Direcții de cercetare: cartografierea și teledetecția peisajului, GIS. 
Date de contact: tel. mob.: 022739618. e-mail: [email protected]

Jechiu Iradion, cercetător științific în ecologie și protecția mediului. Studii doctorale UnASM, Specialitatea Protecția mediului și utilizarea rațională a resurselor naturale. 
Direcții de cercetare: geografia peisajului, modelare cartografică, GIS. 
Date de contact: tel. serv. 022739618, e-mail: [email protected];  

Angheluța Viorica, cercetător științific stagiar în ecologie și protecția mediului. Studii doctorale UnASM, Specialitatea Protecția mediului și utilizarea rațională a resurselor naturale. 
Direcții de cercetare: cartografierea peisajului, metrica peisajului,  teledetecția, GIS. 
Date de contact: tel. serv. 022739618, e-mail: [email protected];

Liliana Stratan, cercetător științific stagiar în ecologie și protecția mediului. 
Direcții de cercetare: geografia peisajului, metrica peisajului, GIS. 
Date de contact: tel. serv. 022739618, e-mail: [email protected].

Angajați prin cumul extern:
Pavel Țîțu, cercetător științific în ecologie și protecția mediului. Studii doctorale UnASM, Specialitatea Protecția mediului și utilizarea rațională a resurselor naturale. 
Direcții de cercetare: geografia peisajului, metrica peisajului, modelare cartografică, GIS,  
tel. serv. 022739618; e-mail: [email protected].

Publicații relevante (2015-2020):
Monografii

1. Bejan, Iu., Boboc, N., Bacal, P., Nedealcov, Maria, Jeleapov, Ana, Angheluța, Viorica, Zgîrciu Natalia. Planul de gestionare a bazinului hidrografic Prut: Ciclul 1, 2017-2022: Acad. De Științe a Rep. Moldova, Inst. de Ecologie și Geografie; echipa de lucru: Iurie Bejan [et al.]. Chișinău: S. n., 2016 (Tipogr. „Notograf Prim”), P.P. Mediul Ambiant. 116 p. ISBN 978-9975-84-018-7.
2. Bejan Iu.; Nedealcov M.; Boboc N.; Bacal P.; Melniciuc O.; Jeleapov A.; Angheluță V.; Zgârcu N.; Iurciuc B.; Melian R.; Bejenaru G.; Stratan L.; Tabacaru A. Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră (monografie), ciclul I, 2017–2022. Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei. Chișinău, 2017, 150 p. ISBN 978-9975-9611-5-8.

Articole în reviste cu factor de impact:
3.    Pompei Cocean, Gheorghe-Gavrilă Hognogi, Ana-Maria Pop, Iurie Bejan, Nicoleta David. Anthropic Valorisation Vulnerable Areas Affected by Deep-Seated Landslides. Geoheritage (factor impact 2,6 - https://link.springer.com/journal/12371). https:/doi.org/10,1007/s12371-019-00397-8,  https://link.springer.com/article/10.1007/s12371-019-00397-8 , 2019, 14 p.
4. Bacal, P.; Boboc, N. Economical and financial aspects of water management in the Dniester basin (the sector of the Republic of Moldova). In: Present Environment and Sustainable Development. Iași, Editura UAIC, 2015. vol. 9, no. 1, p. 33-45. ISNN 1843-5971, e-ISSN: 2284-7820.
5. Crîsmaru V.; Bacal P.; Bejan Iu. The pressure of natural and anthropogenic factors on the status of soil from Central Development Region. In: Present Environment and Sustainable Development, Volume 11, no. 1, 2017, p. 163-171. ISSN 1843-5971, e-ISSN: 2284-7820.

Articole din alte reviste editate în străinătate
6.  Bacal, P., Bejan, Iu. The particularities of use an management of water resources in the Danube-Black Sea hidrographical space (the sector of Republic of Moldova). Lucrările seminarului geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 42, Univ. „Al. I. Cuza”, Iași,  2016, p. 53-62. ISSN 1222-989X.
7. Castraveț T.; Căpățînă L.; Avanzi A.; Frank E.; Dilan V.; Bejan Iu. Estimating hydropower potential of small rivers of Republic of Moldova using GIS. Geographia Napocensis Anul X, nr. 2, Cluj, 2016, p. 35-44, http://geographianapocensis.acad-cluj.ro/Revista/volume/nr_1_2017/pdf/Castravet.pdf.  ISSN 1843-5920.
8. Mardare, A., Bejan, Iu. The vineyard landscape - an offer with high potential, but less attractive for the wine tourism in Moldova. Lucrările seminarului geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 41, Univ. „Al. I. Cuza”, Iași,  2016, p. 165-179. ISSN 1222-989X.
9. Stratan Liliana, Bejan Iu. Aplicarea metricilor peisagistice în analiza modificării utilizării terenurilor în bazinul râului Nârnova. Jurnalul Est European de Sisteme Informaționale Geografice și Teledetecție, Vol. 2, nr. 1, 2018, http://www.geomatica.uaic.ro/articole/EEJGISRS/NR.2%202018/Volum-2-SIG-Articol%202.pdf  ISSN 2601-0100, ISSN-L 2601-0100,(Online)ISSN 2601-0119.

Articole din reviste naționale:
10. Мельничук О.; Желяпов А.; Бежан Ю.; Беженару Г. Оценка поверхностной составляющей нормы годового стока ландшафтных регионов Молдовы. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. Nr. 3 [330], Chișinău, 2016, p. 172-183, ISSN 1857-064X
11. Boboc N. Aprecierea eroziunii solului prin măsurători ale sedimentelor acumulate în lacuri. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții, Nr. 2[332], Chișinău, 2017, p.153-159. ISSN 1857-064X
12. Nedealcov M.; Bejan Iu. Schimbările climatice din sudul Republicii Moldova (Districtul Dunărea – Marea Neagră). Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții, Nr. 1 [331], Chișinău, 2017, p. 141-144. ISSN 1857-064X
13. Беженару Г. Анализ циклических колебаний и пространственно-временной синхронности годовых компонентов водно-теплового баланса Р. Молдова. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții, Nr. 1 [331], Chișinău, 2017, p.162-169. ISSN 1857-064X.
14. Ercanoglu, M.; Boboc, N.; Bejan, Iu.; Castraveț, T.; Sîrodoev, Gh.; Sîrodoev, I. Landslides susceptibility assessment in Codrii Plateau using logistic regression and artificial neural networks analysis with GIS. In: Mediul Ambiant, Nr. 4 (76), Chișinău, 2014, p. 23-30.
15. Boboc, N., Bejan, Iu., Angheluța, Viorica. Evaluarea susceptibilității peisajelor geografice din Codrii de Nord la alunecări de teren. Mediul Ambiant, Nr. 4 (82), 2015, p. 1-8. ISSN 1810-9551.
16. Angheluța, V. Caracterizarea geomorfometrică a Podișului Codrilor de Nord cu utilizarea tehnicilor SIG. Materialele simpozionului internațional ”Sisteme Informaționale Geografice” ediția a XXII-A. Chișinău, 2015. p. 75-79. ISBN 978-9975-9774-9-4.
17. Boboc, N.; Muntean. V. Regiunea de Dezvoltare Nord – aspecte geografice. Calitatea factorilor de mediu în contextul dezvoltării durabile a Regiunii de Dezvoltare Nord. Bălți, 2015, p. 7-11.
18. Bacal, P.; Bejan, Iu. Particularitățile și problemele utilizării și gestionării resurselor de apă în bazinul Prut (sectorul Republicii Moldova). Materialele Simpozionului Internațional "Sisteme Informaționale Geografice" ediția a XXII-a, Chișinău, 2015, p. 44-47. ISBN 978-9975-9774-9-4.
19. Bejan, Iu.; Castraveț T.; Avanzi A.; Frank E.; Dilan V. Using GIS for identification of potential areas for aforestation in the Republic of Moldova. Materialele Simpozionului Internațional "Sisteme Informaționale Geografice" ediția a XXII-a, Chișinău, 2015, p. 27-31. ISBN 978-9975-9774-9-4.
20. Jeleapov, A.; Angheluta, V.; Muntean, V.; Bejan, Iu.; Boboc, N.; Sirodoev Gh. Analysis of hydromorphological alterations of the waterbodies of the Prut river basin (in limits of the Republic of Moldova). Materialele Simpozionului Internațional „Sisteme Informaționale Geografice” ediția a XXII-a, Chișinău, 2015, p. 52-58. ISBN 978-9975-9774-9-4.
21. Țîțu, P. Aprecierea dinamicii spațiale și temporale a modului de utilizare a terenurilor din bazinul hidrografic Tăura. Materialele simpozionului internațional ”Sisteme Informaționale Geografice” ediția a XXII-A. Chișinău, 2015. p. 93-96. ISBN 978-9975-9774-9-4. 
22. Stratan, L. Caracterizarea indicatorilor morfometrici ai bazinului rîului Ichel. Materialele conferinței naționale cu participare internațională „Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani”. Vol. I. p. 307-315. Chișinău, 2015. ISBN 978-9975-76-159-8.
23. Ursu, L. Aprecierea gradului de presiune antropică asupra peisajelor în cadrul bazinului râului Ichel. Conferința științifică cu participare internațională „Mediul și dezvoltarea durabilă” ediția a II-a, 22-24 mai 2014. p. 321-325. Chișinău, 2015. ISBN 978-9975-76-157-4.
24. Ursu, L. Caracteristici morfometrice ale bazinului rîului Ichel și ale rețelei hidrografice din cadrul acestuia. Materialele simpozionului internațional „Sisteme Informaționale Geografice” ediția a XXII-A. Chișinău, 2015. p. 89-92. ISBN 978-9975-9774-9-4.
25. Boboc, N., Bejan, Iu. Moldova în surse cartografice din secolul XV - începutul secolului al XVIII-lea. Materialele Conferinței Științifice cu participare Internațională „Probleme ecologice și geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova. Realizări și perspective”, 14-15 septembrie, Chișinău, 2016, p. 444-453. ISBN 978-9975-9611-3-4.
26. Castraveț, T., Boboc, N., Bejan, Iu., Utilizarea Sistemelor Informaționale Geografice în delimitarea și clasificarea peisajelor în Codrii Bâcului, Materialele Conferinței Științifice cu participare Internațională ”Probleme ecologice și geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova. Realizări și perspective”, 14-15 septembrie, Chișinău, 2016, p. 460-465. ISBN 978-9975-9611-3-4.
27. Dediu, I., Ursu, A., Nedealcov, Maria, Stegarescu, V., Bejan, Iu., Bulimaga, C., Boboc, N., Tărîță, A., Sîrodoev, Gh., Bacal, P., Cocîrță, P., Begu, A. Probleme ecologice și geografice: realizări și perspective. Materialele Conferinței Științifice cu participare Internațională ”Probleme ecologice și geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova. Realizări și perspective”, 14-15 septembrie, Chișinău, 2016, p. 19-24. ISBN 978-9975-9611-3-4.
28. Sîrbu, R., Stratan, L., Angheluța V., Favorabilitatea teritoriului Republicii Moldova pentru dezvoltarea viticulturii prin prisma elementelor de terroir.Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională ”Mediul și dezvoltarea durabilă” ediția a III-a. Chișinău, 6-8 octombrie 2016, p. 178-181. ISBN 978-9975-76-170-3
29. Stratan, Liliana., Dinamica spațio-temporală a peisajelor prin prisma metricelor peisagistice pe exemplu bazinului hidrografic Nîrnova. Materialele Conferinței Științifice cu participare Internațională ”Probleme ecologice și geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova. Realizări și perspective”, 14-15 septembrie, Chișinău, 2016, p. 536-539. ISBN 978-9975-9611-3-4
30. Беженару Г., Мельничук О., Оценка изменения водных ресурсов рек республики Молдова под влиянием агротехнических мероприятий. Simpozionul Internațional Științifico - Practic „Utilizarea eficientă a resurselor hidro-funciare în condițiile actuale – realizări și perspective”, Lucrările științifice vol.46, „Cadastru și drept”,  UASM. 28-29 sep. 2016, p. 187-190. ISBN 978-9975-64-285-9
31. Мельничук О. , Желяпов А., Беженару Г., Моделирование водных ресурсов под влиянием хозяйственных преобразований речных систем Молдовы. Академику Л. С. Бергу – 140 лет: Сборник научных статей. Бендеры: Eco-TIRAS, Tipogr. “Elan Poligraf”, 2016, p. 433-438. ISBN 978-9975-66-515-5.
32. Мельничук О., Беженару Г., Роль урбанизации речных склонов при формировании водных ресурсов на реках Республики Молдовы. Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională „Mediul și dezvoltarea durabilă” . Ediția a III-a, consacrată aniversării a 80 ani de la nașterea prof.univ., dr.hab. Alexandru Lungu (06-08 octombrie 2016). Universitatea de Stat Tiraspol, Chișinău, 2016, p. 134-137. ISBN 978-9975-76-170-3.
33. Bejan Iu., Boboc N., Castraveț T. Relații între morfometria reliefului, utilizarea terenurilor și eroziunea torențială. Studiu de caz bazinul lacului Costești. Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională „Mediul și dezvoltarea durabilă”, ediția a IV-a, 25-28 octombrie 2018, Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de Geografie, 80 de ani al Facultății de Geografie. Chișinău, 2018, p. 27-31. ISBN 978-9975-76-253-3
34. Bacal P., Bejan Iu., Jechiu Ir. Particularitățile și tendințele actuale ale utilizării resurselor de apă în districtul hidrografic PDMN. Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională „Mediul și dezvoltarea durabilă”, ediția a IV-a, 25-28 octombrie 2018, Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de Geografie, 80 de ani al Facultății de Geografie. Chișinău, 2018, p. 97-101. ISBN 978-9975-76-253-3
35. Cujbă V., Țîțu P. Aprecierea economico-geografică a indicatorului de dezvoltare a infrastructurii din localitățile regiunii de dezvoltare Centru a Republicii Moldova. Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională „Mediul și dezvoltarea durabilă”, ediția a IV-a, 25-28 octombrie 2018, Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de Geografie, 80 de ani al Facultății de Geografie. Chișinău, 2018, p. 174-177. ISBN 978-9975-76-253-3.
36. Angheluța V. Identificarea și caracterizarea tipurilor de soluri. Modelarea eroziunii solurilor, LS-factor. Studiu de caz Codrii de Nord. Culegere de articole științifice dedicată dlui Andrei Ursu academician AȘM la 90 ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică / Ministerul Educației, Culturii și Cercet., Inst. de Ecologie și Geografie, 2019. Tipogr. „Impressum”, p. 65-75. ISBN 978-9975-3155-9-3.
37. Angheluța V. Particularități ale învelișului vegetal din subregiunea fizico-geografică Codrii de Nord. Conferința științifică cu participare internațională ,,Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”, ediția a III-a, 23 noiembrie 2019, Chișinău. p. 9-13. ISBN 978-9975-108-85-0.
38. Bejan Iu., Bunduc T. Identificarea arealelor pretabile pentru extinderea pășunilor în cadrul Podișului Codri. Conferința științifică cu participare internațională ,,Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”, ed. a III-a, 23 noiembrie 2019, Chișinău. p. 26-32. ISBN 978-9975-108-85-0.
39. Bejan Iu., Stratan L. Studiul structurii peisajelor bazinului hidrografic Nârnova în baza imaginilor satelitare Landsat. Culegere de articole științifice dedicată dlui Andrei Ursu academician AȘM la 90 ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică / Ministerul Educației, Culturii și Cercet., Inst. de Ecologie și Geografie, 2019. Tipogr. „Impressum”, p. 76-83. ISBN 978-9975-3155-9-3.
40. Boboc N. Terasele și specificul evoluțieivăilor râurilor bazinului hidrografic Răut. Culegere de articole științifice dedicată dlui Andrei Ursu academician AȘM la 90 ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică / Ministerul Educației, Culturii și Cercet., Inst. de Ecologie și Geografie, 2019. Tipogr. „Impressum”, p. 13-26. ISBN 978-9975-3155-9-3.
41. Boboc N., Bejan Iu. Resursele apelor de suprafață ale districtului hidrografic Dunărea - Prut și Marea Neagră. Culegere de articole științifice dedicată dlui Andrei Ursu academician AȘM la 90 ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică / Ministerul Educației, Culturii și Cercet., Inst. de Ecologie și Geografie, 2019. Tipogr. „Impressum”, p. 43-53. ISBN 978-9975-3155-9-3.
42. Bunduc T. Solurile bazinului hidrografic Larga (Colinele Tigheciului). Tipologie, răspândire și proprietăți. Culegere de articole științifice dedicată dlui Andrei Ursu academician AȘM la 90 ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică / Ministerul Educației, Culturii și Cercet., Inst. de Ecologie și Geografie, 2019. Tipogr. „Impressum”, p. 54-64. ISBN 978-9975-3155-9-3.
43. Bunduc T., Bunduc P. Considerații generale asupra evoluției reliefului în bazinul hidrografic Larga (Colinele Tigheciului). Conferința științifică cu participare internațională ,,Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”, ediția a III-a, 23 noiembrie 2019, Chișinău. p. 226-231. ISBN 978-9975-108-85-0.
44. Crăciun A., Bejan Iu. Caracteristici morfometrice ale reliefului  bazinului râului Bucovăț. Culegere de articole științifice dedicată dlui Andrei Ursu academician AȘM la 90 ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică / Ministerul Educației, Culturii și Cercet., Inst. de Ecologie și Geografie, 2019. Tipogr. „Impressum”, p. 27-34. ISBN 978-9975-3155-9-3.
45. Aspecte corologice ale speciilor de stejari (Quercus robur, Q. petraea, Q. pubescens) pe Donica Ala, Jechiu Ir. teritoriul Republicii Moldova. Culegere de articole științifice dedicată dlui Andrei Ursu academician AȘM la 90 ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică / Ministerul Educației, Culturii și Cercet., Inst. de Ecologie și Geografie, 2019. Tipogr. „Impressum”, p. 244-253. ISBN 978-9975-3155-9-3.

Rapoarte publicate/Teze ale comunicărilor la congrese, conferințe, simpozioane, în culegeri (naționale / internaționale):
46. Boboc, N.; Bejan, I.; Angheluța, V. Assessment of the susceptibility to landslides in the geographical landscape within Northern Codrii, Republic of Moldova. Abstract proceedings of the 7-th International symposium of geography „Landscapes: Perception, knowledge, awareness and action”, Constanța, România, 2015, 87 p. ISSN 2284-9890, ISSN-L: 2284-9890.
47. Țîțu, P.; Stratan, L.; Angheluța, V. Spatial and temporal dynamics of forest landscapes and the degree of naturalness in the Camenca, Bucovăț and Brătuleanca basins, Republic of Moldova. Abstract proceedings of the 7-th International symposium of geography „Landscapes: Perception, knowledge, awareness and action”, Constanța, România, 2015, 82 p. ISSN 2284-9890, ISSN-L: 2284-9890.
48. Angheluța, V. Cercetarea peisajului – domeniu actual într-o lume în schimbare. Teze de la Conferința Științifică Internațională a doctoranzilor “Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, Un ASM, 10 martie, 2015, Chișinău, p. 96. ISBN 978-9975-3036-4-4.
49. Bejan Iu., Țîțu P. Analiza modificărilor în acoperirea / utilizarea terenurilor din cadrul bazinului hidrografic Ciuluc (2004-2018) cu ajutorul metricilor peisagistice. Simpozionul Internațional ”Sisteme informaționale geografice”, Ediția XXVI. Carte cu abstracte. Iași, 2018.
50. Bunduc T., Bacal S., Bacal P. The Physical-Geographical Aspects of Tigheci Hills, The 10-th International Symposium on Geography Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action, University Spiru Haret, Bucharest, Romania, 2018,  p. 27.
51. Bejan Iu., Mogâldea V., Țîțu P. Evaluarea presiunilor poluării din surse punctiforme în cadrul bazinului râului Nistru. The 14th Edition of Present Environment and Sustainable Development International Simposium. Book of abstracts, 7-9 iunie, 2019, Iași, Univeristatea Al.I.Cuza, Iași, 2019, p. 23-24.
52. Boboc N., Bejan Iu. Aprecierea resurselor de apă de suprafață din cadrul districtului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră (în limitele Republicii Moldova). The 14th Edition of Present Environment and Sustainable Development International Simposium. Book of abstracts, 7-9 iunie, 2019, Iași, Univeristatea Al.I.Cuza, Iași, 2019, p. 70.
53. Bunduc P., Bunduc T. Consideration of the healthcare of population from the center of development region (Republic of Moldova). The 14th Edition of Present Environment and Sustainable Development International Simposium. Book of abstracts, 7-9 iunie, 2019, Iași, Univeristatea Al.I.Cuza, Iași, 2019, p. 100.

Alte publicații:
54. Hachi, M.; Bejan, Iu. Resursele turistice. Calitatea factorilor de mediu în contextul dezvoltării durabile a Regiunii de Dezvoltare Nord. Bălți, 2015, p. 60-68.
55. Беженару, Г.; Мельничук, О. Характеристика и оценка статистических параметров годовых атмосферных осадков на территории Республики Молдова. 27 p. http://www.meteo.md/metodf_pdf/haracteristika_godovih_osadkov.pdf
56. Bejan, Iu., Boboc, N., Bacal, P., Melniciuc, O., Nedealcov, Maria, Jeleapov, Ana, Angheluța, Viorica, Zgîrciu Natalia. Planul de gestionare a bazinului hidrografic Prut: Ciclul I, 2017-2022. Sumar executiv / Inst. de Ecologie și Geografie al Acad. de Științe a Moldovei, work team: Iurie Bejan [et al.]. Chișinău: S. n., 2016 (Tipogr. „Alina Scorohodova”). 42 p. ISBN 978-9975-3045-6-6.
57. Bejan, Iu., Boboc, N., Bacal, P., Melniciuc, O., Nedealcov, Maria, Jeleapov, Ana, Angheluța, Viorica, Zgîrciu Natalia. The Prut river basin management plan: Cycle I, 2017-2022. Executive summary / Inst. of Ecology și Geography of the Acad. of Science of Moldova, echipa de lucru: Iurie Bejan [et al.]. Chișinău: S. n., 2016 (Tipogr. „Alina Scorohodova”). 42 p. ISBN 978-9975-3045-8-0.
58. Boboc N.; Bejan Iu. Inundații în spațiul RDS, Culegerea // ”Starea mediului în Regiunea de dezvoltare Sud”, 4 p.
59. Boboc N.; Bejan Iu. Resursele minerale ale RDS, //”Starea mediului în Regiunea de dezvoltare Sud” 4 p.
60. Bejan Iu., Bacal P., Nedealcov Maria, Jeleapov Ana, Jeleapov V., Zgîrcu Natalia. The Camenca river basin management plan. Cycle II (2019-2024). Executive summary. Chișinău, 2019, 28 p.
61. Bejan Iu., Bacal P., Nedealcov Maria, Ș.A. Planul de gestionare a bazinului hidrografic Camenca. Ciclul II (2019-2024). Chișinău, 2019, 98 p. ISBN 978-9975-3291-0-1 
62. Nedealcov Maria, Sîrodoev Gh., Răileanu V., Bejan Iu., Ivanov Violeta, Mițul E., Boboc N., Jeleapov Ana, Gherasi A., Țîțu P., Canțîr Angela.  Atlas „Factorii naturali și antropici de risc”. Chișinău, 2019, 104 p. ISBN 978-9975-3308-6-2. Pag. 79-104.

Proiecte instituționale și internaționale:

 1. Landslide susceptibility assessment in Central Part of Republic of Moldova, 2009-2012; Colaborare cu Ankara, Hacettepe University, TURKEY, The NATO Science for Peace and Security Programme, 2009-2012. Co-directorii proiectului: dr. Murat Ercanoglu (Hacettepe University, TURKEY) și dr. N. Boboc (IEG ASM)
 2. Proiect național: Evidențierea particularităților regionale ale potențialului geoecologic al landșafturilor, 2006-2010;
 3. Proiect național: Evaluarea componentelor geoecologice ale rezervațiilor peisagistice Saharna și Țipova în vederea optimizării, conservării acestora și elaborării traseelor turistice, 2006-2007;
 4. Proiect național: Identificarea, dinamica și starea ecologică actuală a peisajelor, 2011-2014.
 5. Proiectul Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică: Elaborarea suportului geoinformațional pentru gestionarea situațiilor de risc hidrologic în bazinul r. Prut, 2011-2012.
 6. Proiect EPIRB: Componenta A – Analiza bazinului rîului (Râul Prut), 2012-2013. Directorul proiectului: dr. N. Boboc
 7. Proiect UE  “Development of an integrated transboundary River Basin Management Plan of the Prut Basin within the limits of Ukraine and Moldova”, 2014-2016. Directorul proiectului: dr. Iurii Bejan
 8. Proiect UE “GIS services to support development of the Danube RBMP through data collection and upload to the ICPDR DanubeGIS for the Prut sub-basin of Moldova and Ukraine”, 2015
 9. Proiectul ACSA „Elaborarea planului de gestionare a Districtului bazinului hidrografic Nistru”, 2013-2014.


Cele mai relevante rezultate obținute:

 • Regionarea fizico-geografică a teritoriului Republicii Moldova; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Elaborarea metodicii de identificare și cartografiere în SIG a peisajelor în concepția Convenției Europene a Peisajului (Florența, 2000)

 • Prelucrarea imaginilor satelitare

 • Coeficientul de stabilitate ecologică a peisajelor

 • Elementele metricii peisajelor

 • Identificarea terenurilor pretabile pentru împădurire

​​​​​​​

 • Identificarea terenurilor pretabile pentru extinderea pășunilor

​​​​​​​

ACTIVITATEA LABORATORULUI ÎN IMAGINI