PAȘAPOARTELE SPECIALITĂȚILOR ȘTIINȚIFICE

166.01. Ecologie
http://www.cnaa.md/nomenclature/biology/030016/

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradele ştiinţifice:
Biologie

Formula specialităţii:
Ecologia (ştiinţe biologice) – domeniu al ştiinţei care studiază interacţiunea sistemelor biologice de toate nivelele de organizare (individul, populaţia, biocenoza, ecosistemul, biomul, biosfera) cu mediul înconjurător în scopul cunoaşterii legităţilor acestei interacţiuni, elaborării metodelor de optimizare a condiţiilor ecologice ce asigură funcţionarea normală a sistemelor vii, conservării diversităţii biologice şi diminuării influenţelor negative a factorilor antropici asupra biosferei în ansamblu.

Direcţii de cercetare

 • Studiul interacţiunii sistemelor biologice de diferite nivele cu factorii de mediu.
 • Elaborarea bazelor teoretice şi modelelor matematice de utilizare durabilă şi ecologic inofensive a resurselor naturale.
 • Studiul şi elaborarea metodelor de evaluare a prejudiciului cauzat mediului înconjurător ca rezultat al depăşirii normative privind deversările şi degajările periculoase (toxice) pentru mediu şi om.
 • Elaborarea metodelor de restabilire, stabilizare şi conservare a complexelor naturale.
 • Elaborarea bazelor ştiinţifice ale securităţii ecologice ale societăţii (statului).


166.02. Protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale
http://www.cnaa.md/nomenclature/geography/110011/

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific:
Geografie, biologie, agricultura, chimie, tehnica

Formula specialităţii:
"Protecţia mediului înconjurător şi folosirea raţională a resurselor naturale" este o disciplină geografică de sinteză care trătînd geosistemul (mediul geografic) are drept scop evidenţierea modificărilor (naturale, antropice) ale acestuia în aspect regional şi global, situaţiilor geoecologice încordate, elaborarea recomandărilor privind protecţia mediului înconjurător, folosirea raţională a resurselor de mediu, organizarea optimă a spaţiului geografic.

Sferele de cercetare.

 • Modificările mediului natural, elementelor lui componente (landşafturilor) generate de acţiunea factorilor naturali şi antropici.
 • Evaluarea stării actuale a componentelor de bază ale landşafturilor (relief, apă, sol, vegetaţie, regnul animal, condiţiile climatice etc.) şi a utilizării lor în calitate de resurse naturale; evidenţierea situaţiilor geoecologice; organizarea spaţiului geografic.
 • Protecţia mediului înconjurător, diversităţii landşaftice, a resurselor naturale şi social-economice de acţiunea distructivă a proceselor naturale şi activităţilor umane.
 • Modelarea cartografică a situaţiilor geoecologice.


153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
http://www.cnaa.md/nomenclature/geography/110009/

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific:
Geografie, agricultură.

Formula specialităţii:
“Meteorologie, climatologie, agrometeorologie” este domeniul ştiinţei geografice care se ocupă cu cercetarea şi studiul: proceselor fizice şi fenomenelor ce au loc în atmosferă şi la suprafaţa subiacentă; influenţei lor asupra dezvoltării plantelor şi asupra recoltei culturilor agricole; legităţilor de formare a climei, regimului topoclimatic şi a dinamicii multianuale a elementelor meteorologice; modificării climei globale şi regionale.

Sferele de cercetare.

 • Starea fizică a atmosferei localităţii concrete, evaluarea condiţiilor fizico-geografice regionale şi estimarea rolului lor la formarea cîmpurilor meteorologice, extremelor climatice, distribuţii în timp şi spaţiu a elementelor climatice.
 • Modelarea cartografică a resurselor climatice, topoclimatice şi agroclimatice.
 • Evaluarea gradului de asigurare a culturilor agricole cultivate în regiuni fizico-geografice cu diferită umiditate şi căldură, gradului de risc a amplasării plantelor pe terenuri concrete, etc.


Principalele ramuri ale specialităţii:

 • Meteorologia dinamică - studiază circulaţia atmosferică şi procesele termice legate de aceasta, utilizând ecuaţiile fundamentale ale hidrodinamicii şi termodinamicii.
 • Meteorologia sinoptică - cercetează macroprocesele circulaţiei a atmosferei generale, în scopul elaborării prevederilor de timp.
 • Meteorologia aeronautică - studiază condiţiile atmosferice în scopul protecţiei aeriene.
 • Meteorologia medicală - studiază influenţa condiţiilor atmosferice asupra sănătăţii omului.
 • Agroclimatologia se ocupă cu studiul efectelor pe care variaţiile şi schimbările timpului şi climei şi influenţa lor asupra ramurilor economiei naţionale.
 • Climatologia urbană studiază influenţa oraşului asupra regimului hidrometeorologic prin suprafaţa sa activă artificială, emisiile de substanţe nocive în atmosferă, prin nivelul intravelanului.
 • Microclimatologia studiază variaţiile înregistrate de elementele meteorologice în stratul de aer inferior (de regulă sub 2 m înălţime) ca urmare a influenţei directe, exercitate de porţiuni mici, omogene ale suprafeţei active subiacente.