Programe și proiecte de cercetare

Planul de activitate al IEG în anul 2023

PROIECTE NAȚIONALE

Nr. d/o Tipul proiectului Codul Titlul Perioada de derulare
În derulare
1. Program de Stat 
(2020-2023)
20.80009.7007.08 Modelarea spațio-temporală a factorilor abiotici de mediu pentru estimarea stabilității ecologice a peisajelor 2020-01-01 - 2023-12-31
2. 20.80009.7007.11 Evaluarea stabilității ecosistemelor urbane și rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile 2020-01-01 - 2023-12-31
Finisate
3.

Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)

15.817.02.21A Evaluarea integrată a impactului antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conservării şi extinderii Ariilor Naturale Protejate de Stat în contextul cerinţelor Directivelor UE 2015-01-01 - 2018-12-31
4. 15.817.02.15F Organizarea spaţială a sistemelor teritoriale sub acţiunea factorilor naturali şi antropici 2015-01-01 - 2018-12-31
5. 15.817.02.20A Studiul impactului activităților economice a Regiunii de dezvoltare economică Centru (bazinul r. Răut - arie pilot) în scopul protejării potențialului natural pentru asigurarea dezvoltării durabile 2015-01-01 - 2018-12-31
6. 11.817.08.05A Impactul factorilor naturali şi antropici asupra geo-şi ecosistemelor de pe teritoriul Republicii Moldova în scopul perfecţionării managementului resurselor naturale şi conservării ariilor reprezentative 2011-01-01 - 2014-12-31
7. 11.817.08.04F Crearea bazelor ştiinţifico-informaţionale pentru optimizarea organizării teritoriale în condiţiile actuale de modificare a mediului 2011-01-01 - 2014-12-31
8. 06.411.018F Evidenta particularitatilor regionale ale formarii potentialului geoecologic al landsafturilor 2006-01-01 - 2010-12-31
9. 06.411.019A Evaluarea complexă a stării, modului de utilizare şi de protecţie a unităţilor teritoriale regionale 2006-01-01 - 2010-12-31
10. 06.411.020A Structura, funcţionalitatea, stabilitatea, dinamica şi bioproductivitatea ecosistemelor naturale şi antropizate din Republica Moldova 2006-01-01 - 2010-12-31
11. 01.13.01F Studierea condiţiilor geo-ecologice şi elaborarea bazelor ştiinţifice de utilizare raţională a landşafturilor republicii 2001-01-01 - 2005-12-31
12. 02.27.01F Modelarea cartografică a structurii landşafturilor şi evidenţierea dinamicii lor în scopul asigurării echilibrului geosistemic al teritoriului 2001-01-01 - 2005-12-31
13. 02.27.02F Elaborarea Sistemului Informa-ţional Geografic republican în scopul optimizării organizării spaţiale a mediului înconjurător 2001-01-01 - 2005-12-31
14. Concepţii ale programelor de Stat 09.832.08.08A Elaborarea modelului undei cinematice a viiturilor şi evaluarea zonelor de risc în caz de inundaţii pe rîurile din Republica Moldova 2009-01-01 - 2010-12-31
15. 43.003P Analiza şi evaluarea factorilor climatici de risc şi a fenomenelor generate de aceştia 2004-01-01 - 2006-12-31
16. Proiecte din cadrul programelor de stat 11.832.08.08A Rolul afluenţilor în formarea compoziţiei chimice a apelor fluviului Nistru şi izvoarele din bazinul Nistrului са ecosisteme naturale şi surse de apă potabilă şi pentru irigare 2011-01-01 - 2012-12-31
17. 11.832.08.10A Elaborarea suportului geoinformaţional pentru gestionarea situaţiilor de risc hidrologic în bazinul r. Prut 2011-01-01 - 2012-12-31
18. Proiecte de inovare şi transfer tehnologic 08.166.68T Implementarea tehnologiei de extragere a vanadiului din deşeurile Centralelor Electrice cu consum de păcură 2008-01-01 - 2009-12-31
19. 08.168.61T Metode moderne de stocare şi interpretare a datelor prospecţiunilor geologice în domeniul urbanismului 2008-01-01 - 2009-12-31
20. 09.824.08.83T Implementarea tehnologiilor de creare a atlaselor şi elaborarea Atlasului ofiţerului 2009-01-01 - 2010-12-31
21. 09.824.08.96T Implementarea tehnologiilor noi de creare a datelor cartografice tematice pentru elaborarea rutelor turistice integrate 2009-01-01 - 2010-12-31
22. Proiecte independente pentru tineri cercetători 16.80012.08.16A Evaluarea nivelului de contaminare cu metale grele a unor produse forestiere nelemnoase de importanță sanogenă și economică din Republica Moldova 2016-01-01 - 2017-12-31
23. 12.819.18.10A Elaborarea hărților susceptibilității terenurilor la procese geomorfologice din limitele Podișului Ciulucurilor 2012-01-02 - 2013-12-31