Laboratorul de Geomorfologie și Ecopedologie

Laboratorul de Geomorfologie și Ecopedologie (LGE) a fost creat în anul 2013 prin contopirea Laboratorului de Geomorfologie Dinamică cu Laboratorul de Geografie și Evoluție a Solurilor, din cadrul Institutului de Ecologie și Geografie. Domeniile principale de cercetare cuprind studii fundamentale și aplicative de geomorfologie și pedologie, protecție și utilizare rațională a resurselor naturale.

Domeniul de cercetare Geomorfologie:

Pentru Republica Moldova este specifică instabilitatea reliefului, cu dezvoltarea intensă a proceselor geomorfologice exogene ca: rostogoliri, surpări, eroziuni liniare și alunecări de terenuri, care provoacă pagube materiale considerabile economiei și societății. Pentru evidenţierea condiţiilor şi factorilor care influenţează dezvoltarea proceselor, în special a alunecărilor de teren, precum și pentru identificarea căilor de diminuare a daunelor posibile, în anul 1975 a fost înfiinţat Laboratorul Procese Geomorfologice Exogene de către dr. hab., Andrei T. Levadniuk. În procesul de cercetare științifică au fost intens utilizate metodele de interpretare a fotografiilor aeriene și de monitorizare geodezică. Pe parcursul anilor, în dependență de actualitatea obiectivelor de cercetare științifică, laboratorul și-a diversificat direcțiile de cercetare. Astfel, din anul 1991 până în anul 2000, Laboratorul s-a numit de Geomorfologie, unde au fost efectuate studii relaționate principalelor forme de relief și proceselor care le-au creat (formele tehnogene au format o categorie separată). Din anul 2001 până în 2013, s-a numit Laboratorul de Geomorfologie Dinamică. Această perioadă a fost dedicată unui studiu mai aprofundat al principalelor procese dinamice de formare a reliefului și al cartării acestora, utilizând tehnologii geoinformaționale.

În prezent, cercetările geomorfologice cuprind două direcții:

Cercetări fundamentale: evidenţierea factorilor, dinamicii şi tendințelor de dezvoltare ale proceselor geomorfologice exogene, evaluarea impactului acestor procese nefavorabile asupra modificării potenţialului unităţilor teritoriale și a vulnerabilității lor, a condițiilor de activitate şi de viaţă a omului, a riscului geomorfologic și cartografierea mediului înconjurător.

Cercetări aplicative: elaborarea şi susținerea (menținerea) Sistemului Informațional Geografic (SIG) pentru diferite componente ale mediului, întocmirea modelelor spațiale tematice și a hărților geografice digitale.

Rezultatele cercetărilor servesc drept bază ştiinţifică pentru argumentarea măsurilor de prevenire a activizării proceselor exogene, modelarea reliefului, pentru amplasarea obiectivelor economice în condițiile teritoriilor instabile, prognozei activizării lor în condiţiile schimbării actuale a climei.
Metodologia cercetării se bazează pe un şir de principii – a repartiţiei spaţiale, repartiţiei în timp; integrării şi aplicării metodelor de :

 • cartografiere geomorfologică şi geologo-inginerească;
 • descifrare a datelor de teledetecţie;
 • modelare spaţială digitală cu aplicarea tehnologiilor SIG;
 • analiză statistică;
 • modelare fizică şi matematică a proceselor exogene, etc.


Rezultatele ştiinţifice principale ale activităţii de cercetare au inclus:

 • elaborarea abordării complexe privind evaluarea condiţiilor geomorfologo-inginereşti ale teritoriilor;  
 • evidențierea particularităţilor dezvoltării și distribuției proceselor geomorfologice exogene;
 • elaborarea metodicii de evaluare a susceptibilităţii teritoriilor la dezvoltarea alunecărilor de teren (în baza criteriilor geomorfologice);
 • identificarea particularităților de amplasare a obiectelor inginereşti liniare (drumuri auto, căi ferate, linii electrice de înaltă tensiune, gazoducte etc.) în regiuni instabile, afectate de alunecări de teren;
 • propunerea recomandărilor privind folosirea raţională şi protecția terenurilor cu potenţial de alunecare;
 • indicarea structurii şi crearea bazei de date a subsistemului „Geomorfologie” din cadrul Sistemului Informaţional Geografic cu compartimentele: Geologie, Morfometrie, Morfologie, Alunecări de teren, Eroziune liniară, manifestarea proceselor surpare-grohotiş, carstice, torenţilor de noroi, formelor antropice;
 • elaborarea Atlasului electronic „Geomorfologia Moldovei”;
 • modelarea spațială a modificările landşaftelor sub acţiunea proceselor exogene de formare a reliefului;
 • evaluarea riscului de manifestare a proceselor geomorfologice exogene în landşafturi;
 • evaluarea vulnerabilității unităţilor administrativ-teritoriale la dezvoltarea proceselor exogene.


Materiale elaborate:

 • Harta alunecărilor de teren a Moldovei (scara 1:200 000);
 • Harta proceselor exogene contemporane a Moldovei (scara 1:200 000);
 • Harta schimbărilor antropice ale reliefului Moldovei (scara 1:200 000);
 • Influenţa proceselor geologo-geomorfologice asupra formării situaţiilor geoecologice pe teritoriul Moldovei (hartă, scara 1:200 000);
 • Карта современной динамики рельефа Северной Евразии (в пределах России и сопредельных стран). Масштаб 1:5 000 000;
 • Set de hărţi „Republica Moldova. Condiţiile geomorfologice ale Moldovei” (scara 1:600 000 – 1:2 000 000);
 • Atlasul electronic „Geomorfologia Moldovei”;
 • Бассейн р. Днестр. Экологический атлас;
 • Atlas. Factorii naturali şi antropici de risc;
 • Harta turistică;
 • Setul Atlaselor pentru şcoala medie.


Publicaţii relevante:

 1. ДОСКАЧ А.Г., ЛЕВАДНЮК А.Т., ЧЕРНОВ Г.Н. Эрозионные и оползневые процессы на территории Молдавии (сб. статей). Кишинев: Штиинца, 1978. 80 с.
 2. ЛЕВАДНЮК А.Т. Инженерно-геоморфологический анализ равнинных территорий. Кишинев: Штиинца, 1983. 256 с.
 3. ЛЕВАДНЮК А.Т., МИЦУЛ Е.З., СЫРОДОЕВ Г.Н. и др. Оползнеопасные территории Молдавии и их рациональное использование. Кишинев: Штиинца, 1990. 124 с.
 4. ЛЮ Ц.Ц., СЫРОДОЕВ Г.Н., ОВЕРЧЕНКО А.В., БОЛФОСУ М.С. Ландшафты Молдовы. Оценка пространственных структур и форм. Кишинев, 1998. 70 с.
 5. SÎRODOEV G.N. Modificarea antropogenă a reliefului şi influenţa ei asupra geosistemelor. Bul. Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. Nr. 1 (290). Chişinău, 2003. P. 122-126
 6. SÎRODOEV G.N. (ed.). Republica Moldova. Condiţii geomorfologice (set de hărţi). Chişinău: Iulian, 2006.
 7. CONSTANTINOV T., SÎRODOEV G.N., MIŢUL E., IGNATIEV L., GHERASI A. ş. a. Republica Moldova. Hazardurile Naturale Regionale. Chişinău, Tipogr. „Elena-V.I.” SRL, 2009. 108 p.
 8. SIRODOEV G.N., SIRODOEV I., SVIRIDOVA A. Zoning of the Anthropogenic relief of urbanized territories. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2009, Nr. 1(307). P.152-158.
 9. MIŢUL E., SÎRODOEV GH. Geomorfologia. În: Flora Basarabiei (plantele superioare spontane) în 6 vol. Vol. I. Bryophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, Pteridophyta, Pinophyta. Resp. de red. Andrei Negru. Chișinău: „Universul” ÎS, 2011. P. 18-24.
 10. Landslide Susceptibility Assessment in the Central Part of Republic of Moldova. Project No: SFP-983287. Final Report. Chişinău, S.n. 2013. 52 p.
 11. SÎRODOEV, Gh.; MIŢUL, E.; GHERASI, Al ş.a. Factorii Geomorfologici. În: Atlas. Republica Moldova: Factorii naturali şi antropici de risc. Chişinău, 2019. P. 9-40.


În anul 2009, Laboratorul de Geomorfologie Dinamică pentru realizările deosebite în dezvoltarea  sistemelor informaţionale geografice a fost distins cu premiul ESRI (companie cu renume mondial, creator de software pentru SIG).

Domeniul de cercetare Ecopedologie:
Direcțiile principale de cercetare în domeniul ecopedologiei pe parcursul ultimilor 25 de ani au cuprins: studierea legităţilor răspândirii geografice şi evoluţiei contemporane a solurilor, evidenţierea transformării învelişului de sol sub influenţa activităţii antropice; clasificarea şi studierea solurilor ca bază a landşaftelor; crearea bazei informaţionale şi modernizarea metodelor de caracterizare automatizată a învelişului de sol; elaborarea hărţilor solurilor şi sistemelor informaţionale pedologice la scară naţională.

În prezent, cercetările pedologice sunt efectuate în cadrul proiectului 20.80009.7007.08  Modelarea spațio-temporală a factorilor abiotici de mediu pentru estimarea stabilității ecologice a peisajelor, compartimentul ”Factorii și evaluarea vulnerabilității unităţilor teritoriale la manifestarea unor procese naturale nefavorabile, în contextul schimbărilor globale de mediu”. Scopul cercetărilor constă în evidenţierea variabilităţii indicilor morfologici ale diferitor soluri în aspect spaţial şi genetico-taxonomic. Varietăţile evidenţiate vor permite conştientizarea variabilităţii şi diversităţii proceselor pedogenetice în cadrul arealelor diferitor soluri, descifrarea componenţei genetice a unor areale complexe, explicarea diferenţierii productivităţii solurilor în unităţile teritoriale ş.a.

Spectrul de competenţă științifică în domeniul ecopedologiei cuprinde: geografia și evoluția solurilor, clasificarea solurilor, raionarea pedogeografică şi aprecierea particularităţilor regionale de utilizare şi protejare a solurilor, tipizarea potențialului pedoecologic al peisajelor, cercetarea solului în componența mediului geografic și geoecologic, transformarea tehnogenetică și evoluția contemporană a solurilor, evaluarea pretabilităţii solurilor, aprecierea gradului de stabilitate ecologică a solurilor ș.a.

Ca rezultate principale ale activităţii de cercetare științifică a fost:

 • identificată, evidenţiată şi caracterizată transformarea tehnogenetică a solurilor Republicii Moldova;
 • elaborată noua clasificare a solurilor Republicii Moldova în concordanţă cu principiile pedologiei contemporane (1999, 2004);
 • actualizată raionarea pedogeografică şi particularităţile regionale de utilizare şi protejare a solurilor (2006);
 • creată baza de date a proprietăţilor morfologice ale solurilor;
 • efectuată caracterizarea generală a solurilor şi publicată monografia „Solurile Moldovei” (2011);
 • elaborată şi publicată Harta solurilor Republicii Moldova la scara 1:750 000 (2011);
 • caracterizată periodic starea actuală a resurselor de sol a Republicii Moldova.


Printre materialele informațional-didactice elaborate enumerăm:

 • Harta solurilor Republicii Moldova (scara 1:1 500 000)
 • Harta solurilor Republicii Moldova (scara 1:750 000)
 • Harta provinciilor pedologice
 • Harta zonelor şi a districtelor pedogeografice
 • Harta raioanelor pedogeografice
 • Harta microraioanelor pedogeografice
 • Pliantul informațional „Solurile Moldovei”
 • Monografii, culegeri de lucrări ştiinţifice, articole ştiinţifice şi de popularizare a ştiinţei, buclete, recomandări (cca 350 titluri).


Publicaţii relevante:

 1. Transformarea tehnogenetică a solurilor. Sub redacţia academicianului Andrei URSU. Chişinău, Tipografia AŞM, 1996. 104 p.
 2. URSU A. Clasificarea solurilor Republicii Moldova, Chişinău, 1999. 48 p. (două ediții).
 3. Degradarea solurilor şi deşertificarea. Деградация почв и опустынивание. Sub redacţia academicianului Andrei URSU. Chişinău, Tipografia AŞM, 2000. 308 p.
 4. Rezervaţia Naturală de stat „Plaiul Fagului”. Sub redacţia academicianului Andrei URSU. Chişinău–Redenii-Vechi, Chişinău, Tipogr. Ed. “Universul”, 2005. 432 p.
 5. URSU A. Raioanele pedogeografice şi particularităţile regionale de utilizare şi protejare a solurilor. Chişinău, Tipografia AŞM, 2006. 232 p.
 6. URSU A. Resursele de sol. În: Resursele naturale. Colecţia mediul geografic al Republicii Moldova, (aut. coord.: Mihăilescu C., Sochircă V., Constantinov T.). Chişinău: Ştiinţa, 2006, p. 158-183.
 7. URSU A. Solurile Moldovei. Chişinău: Ştiinţa, 2011. 234 p.
 8. URSU A., OVERCENCO A. Harta solurilor Republicii Moldova. Scara 1:750000, INGEOCAD, Chişinău, 2011.
 9. URSU A., BARCARI E. Solurile Rezervaţiei „Codrii”, Chişinău, Tipografia AŞM, 2011. 84 p.
 10. URSU A. Pedologie aplicativă. Domenii şi metode. Chişinău, Tipografia AŞM, 2011. 144 p.
 11. URSU A., OVERCENCO A., MARCOV I., CURCUBĂT S. Chernozem: Soil of the Steppe. În: Soils as World Heritage. Editor DAVID DENT, Dordrecht Heidelberg New York London, Springer, 2013, p. 3-8.
 12. OVERCENCO A. Irigarea culturilor agricole de valoare înaltă: Ghid practic. ACED Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor. Chişinău, ACED, 2015, 66 p.


Resurse şi competențele:

Laboratorul are în componenţă specialişti cu înaltă calificare şi experienţă, urmate de perfecţionări prin studii postuniversitare, doctorale, de master, fiind prezenţe active la manifestaţiile ştiinţifice naţionale şi internaţionale pe domeniul considerat.

Totodată, Laboratorul dispune de unitate specializată dotată pentru efectuarea încercărilor de laborator în domeniul solurilor și apei ca suport al cercetărilor științifice de bază.

ACTIVITATEA LABORATORULUI ÎN IMAGINI