Direcțiile de cercetare

Institutul de Ecologie și Geografie (în continuare –Institut) este o organizație de drept public din domeniul cercetării şi inovării, cu forma juridică de organizare - instituție publică, care realizează activități de cercetări fundamentale şi/sau aplicative, de implementare a rezultatelor ştiinţifice şi inovaţiilor, de pregătire şi de perfecţionare a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare în domeniile ecologiei şi geografiei.  

Scopul activităţii Institutului constă în organizarea şi efectuarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicate în domeniul ecologiei și geografiei privind evoluţia, structura, funcţionarea sistemelor ecologice şi geografice şi componentelor de bază ale acestora, modificarea lor sub acţiunea factorilor biotici, abiotici şi antropici, în vederea protecţiei mediului ambiant, folosirii eficiente a resurselor naturale, estimării impactului antropic şi asigurarea securităţii ecologice, și a dezvoltării durabile a economiei ţării.

Profilul de cercetare: 
Evoluţia geo- şi ecosistemelor naturale și antropizate și elaborarea sistemului geoinformaţional de mediu, a resurselor naturale și umane.

Direcţia prioritară de cercetare: evoluţia geo- şi ecosistemelor naturale şi antropizate în context local, regional și transfrontalier.

Direcțiile cercetărilor științifice sunt următoarele:
a) elaborarea sistemului geoinformaţional de mediu şi de resurse naturale;
b) monitoringul integrat de mediu şi reconstrucţia ecologică;
c) modificările de mediu (inclusiv schimbările climatice) asupra geo- și ecosistemelor naturale și antropizate;
d) cartografierea automatizată a componentelor de mediu şi de resurse;
e) conservarea și extinderea ariilor naturale protejate
f) impactul riscurilor naturale şi tehnogene, asupra geo- şi ecosistemelor.

Obiectivele principale de cercetare sunt:
a)  studiul calităţii şi protecţiei componentelor de mediu;
b)  crearea sistemelor geoinformaţionale de mediu, de resurse naturale şi umane;
c)  efectuarea monitoringului integrat de mediu pentru reconstrucţia ecologică;
d)  evaluarea impactului modificărilor de mediu (inclusiv a schimbărilor climatice) asupra ecosistemelor naturale și antropizate;
e)  elaborarea bazei informațional științifice privind factorii naturali și antropici de risc.