Laboratorul Impact Ecologic şi Reglementări de Mediu

Șef de Laborator: Bacal Petru, dr. în geografie, conf. univ. 

Contacte
Adresa: str. Academiei 1, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova
Telefon: (+ 373 22) 72 58 96, 72 18 03
E-mail: [email protected]

Informaţie generală

Laboratorul „Impact Ecologic și Reglementări de Mediu” a fost înființat în 2014 la solicitarea Secției de Științe Naturale și Exacte a AȘM. Crearea Laboratorului s-a produs prin comasarea Laboratoarelor „Standarde și Normative de Mediu” și  „Geografie Umană”.

Scopul cercetărilor: aprecierea componentelor naturale și sociale, evaluarea impactului  activităților socio-economice asupra mediului și a mecanismului de reglementare a acestuia în scopul asigurării dezvoltării durabile regionale. 

Direcţiile principale de cercetare ştiinţifică:

 • Aprecierea componentelor naturale, economice și sociale și a relațiilor sistemice a acestora;
 • Evaluarea potențialului de resurse al dezvoltării regionale și locale;
 • Evoluția, repartiția și organizarea funcțională și spațială a așezărilor umane;
 • Dinamica, repartiția, structura și reproducerea populației și forței de muncă;
 • Estimarea Indicelui Dezvoltării Umane la nivel regional și local;
 • Evaluarea impactului activităților socio-economice asupra mediului natural și social;
 • Mecanismul de reglementare a impactului antropic asupra mediului și optimizarea pârghiilor normativ-legislative și economice de implementare a acestuia; 
 • Identificarea situațiilor problematice în utilizarea și reproducerea componentelor naturale și sociale, elaborarea recomandărilor de optimizare a gestionării lor;
 • Elaborarea bazelor ştiinţifice ale managementului ecologic și demografic;
 • Aprecierea resurselor turistice și recreaționale în scopul sporirii atractivității turistice, asigurării oportunităților de dezvoltare regională/locală și diminuării impactului asupra mediului.


Spectrul de competenţă:

 • Expertiza în probleme de evaluare, utilizare și gestionare a resurselor naturale;
 • Expertiza în probleme socio-demografice;
 • Expertiza în probleme de dezvoltare regională durabilă;
 • Expertiza în probleme de protecţia mediului şi management ecologic;
 • Expertiza în probleme de biodiversitate şi ecosisteme naturale;
 • Expertiza în probleme de armonizare a standardelor şi legislaţiei de mediu.


Personalul științific:
Șef de laborator: Bacal Petru, dr. în geografie, conf. univ., cercetător ştiinţific coordonator. 
Direcții de cercetare: geografie economică, geografia mediului, economia și managementul mediului, geografia turismului. 
Date de contact: tel. serv. 022725698; e-mail: [email protected];

Petru Cocîrţă, dr. în şt. biol., cerc. conf., cercetător ştiinţific coordonator. 
Direcții de cercetare:  legislația de mediu, monitoringul de mediu, evaluarea biodiversității, impactul asupra resurselor de apă. 
Date de contact: tel. serv. 022 721803; e-mail: [email protected];

Crîşmaru Valentin, dr. în științe agricole, cerc.șt. coordonator în agricultură. 
Direcții de cercetare: agricultura ecologică; impactul agriculturii asupra mediului. 
Date de contact: tel. serv. 022 721803; e-mail: [email protected]

Matei Constantin, Dr. hab. în geografie, Prof.univ., cercetător ştiinţific coordonator, Laureatul al Premiului de Stat (1981). 
Direcții de cercetare: geografia populației și așezărilor umane, management demografic. 
Date de contact: tel. mob.: 079970771. e-mail: [email protected]

Lozovanu Dorin, dr. în geografie, cerc. conf., cercetător ştiinţific coordonator. 
Direcții de cercetare: geografia populației, geografie istorică și geografie politică, etno-geografie și cartografie, migrație și diaspora. 
Date de contact: tel. serv. 022725698; e-mail: [email protected];

Jeleapov Ana, dr. în științe geonomice, cercetător ştiinţific superior. 
Direcții de cercetare: evaluarea și monitorizarea apelor de suprafață, riscuri și modelări hidrologice, evaluarea impactului antropic asupra resurselor și corpurilor de apă. 
Date de contact: e-mail: [email protected]

Burduja (Vîrlan) Daniela, cercetător ştiinţific în ecologie și protecția mediului, studii doctorale ASEM, Specialitatea Geografie economică și socială. 
Direcții de cercetare: evaluarea și gestionarea resurselor de apă.  
Date de contact: tel. serv. 022721803, e-mail: [email protected];

Moroz Ivan, cercetător științific în ecologie și protecția mediului. Studii doctorale ASEM, Specialitatea Geografie economică și socială. 
Direcții de cercetare: geografia turismului, impactul turismului asupra mediului. 
Date de contact: e-mail: [email protected];  tel. serv. 022725698.

Crețu Irina, cercetător ştiinţific stagiar în ecologie și protecția mediului. 
Direcții de cercetare: agricultură, agroecologie, impactul agriculturii asupra resurselor funciare și solurilor. 
Date de contact: tel. serv. 022721803, e-mail: [email protected];

Nistor Valentina, cercetător ştiinţific stagiar în ecologie și protecția mediului. 
Direcții de cercetare: evaluarea componentelor biodiversității. 
Date de contact: tel. serv. 022721803, e-mail: [email protected];

Sterpu Lunita, inginer coordonator, tel. serv. 022725698, e-mail: [email protected];

Angajaţi prin cumul intern:

Bunduc Petru,  Secretar științific al IEG,  doctor în geografie, cercetător ştiinţific superior. 
Direcții de cercetare: geografie umană, geografie generală, metodologia cercetărilor geografice; dezvoltare regională. 
Date de contact: tel. serv. 022211134; e-mail: [email protected];

Răilean Veronica, cercetător științific în economie, doctorand Institutul Național de Cercetări  Economice. 
Direcții de cercetare: analiza economică, economia mediului, demografie. 
Date de contact: Tel serv.: 022 735981, email: [email protected];

Angajaţi prin cumul extern:

Hachi Mihai, dr. în geografie, conf. univ., cercetător ştiinţific coordonator. 
Direcții de cercetare: geografie economică, geografia populației, demografie, dezvoltarea regională,  tel. serv. 022725698; e-mail: [email protected];

Publicații relevante (2015-2020):
Monografii. 

 1. Bacal P., Lozovanu D. (coord.). Regiunea de Dezvoltare Centru. Aspecte geografice, socio-economice și ecologice. Chișinău: Dira Ap, 2020. 156 p.
 2. Bulimaga C., Bacal P. (coord.). Studiul Diagnostic al ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova. Ch: Tipografia "Impressum".  2020. 124 p
 3. Jeleapov A. Studiul viiturilor pluviale în contextul impactului antropic asupra mediului. Ch: Tipografia "Impressum". 2020. 254 p.
 4. Bejan Iu., Bacal P. Nedealcov N., et all. Planul de Gestionare a Bazinului Hidrografic Camenca Ciclul II, 2019-2024. Chișinău, 2019. 98  p. 
 5. Lozovanu D. Populația românească din peninsula Balcanică. Studiu antropogeografic. Editura Academiei Române, București 2019, 494 p.
 6. Lozovanu D. (coord.). Comunități etnice și diaspora în timp și spațiu. Chișinău, Editura Art Poligraf, 2019, 220 p.
 7. Кокырцэ П. Синезелëные водоросли – возбудители «цветения» воды в водоемах и их отношение к азоту. Кишинэу: 2019. Tipogr. “Bons Offices”. 170 p.
 8. Bacal P. Mecanismul economic de protecție a mediului în Republica Moldova. Abordare geografică și ecologică. Chișinău: Biotehdesign, 2018. 296 p.
 9. Florea S. Impactul factorial asupra condițiilor și securității dezvoltării durabile. Chișinău: TEHNICA-INFO, 2018.  445 p.  
 10. Bejan I., Nedealcov M., Boboc N., Bacal P. et all. Planul de Gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Prut-Dunărea-Marea Neagră. Ciclul I, 2017-2022. Chișinău, 2017. 151 p.
 11. Matei C., Hachi M., Sainsus V. Formarea populaţiei Republicii Moldova. Chișinău, 2017. 340 p.
 12. Matei C., Hachi M., Sainsus V. Capitolul Populația. În: Republica Moldova: Ediţie Enciclopedică, Chişinău, 2017. p. 104-127.
 13. Bejan I., Boboc N., Bacal P. et all. Planul de Gestionare a Bazinului Hidrografic Prut. Ciclul I, 2017-2022. Chișinău, 2016. 116 p.
 14. Cocîrţă P. Legislația ecologică a Rep. Moldova. Catalog și Ghid Științifico-practic al documentelor. Chișinău, 2015, 140 p.

 

Culegeri de articole științifice:

 1. Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale. Institutul de Ecologie și Geografie.  Chișinău: 2020. 165 p.
 2. Calitatea factorilor de mediu în contextul dezvoltării durabile a Regiunii de Dezvoltare Sud. Institutul de Ecologie și Geografie.  Chișinău, 2017. 
 3. Calitatea factorilor de  mediu în contextul dezvoltării durabile a Regiunii de Dezvoltare Nord. Institutul de Ecologie și Geografie.  Bălţi, 2015. 102 p.


Articole în reviste cu factor de impact:

 1. Burduja A., Bacal P., Răileanu V. The particularities of water use in the Central Region of Republic of Moldova. In: Present Environment and Sustainable Development, nr. 1, 2020. Volume 14, no. 1, 2020.  IF. 0,7. pp. 5-17. https://doi.org/10.15551/pesd2020141001
 2. Bacal P., Jeleapov A., Burduja A., Moroz I. State and use of lakes from Central Region of Republic of Moldova.  In: Present Environment and Sustainable Development, Volume 13, no. 2, 2019.  IF. 0,7. pp. 141-156. DOI: 10.2478/pesd-2019-0031. 
 3. JELEAPOV, A. Assessment of regional variation of flood runoff in the Republic of Moldova. In: Present Environment and Sustainable Development, Volume 12, no. 1, 2018, pp. 35-47. 
 4. JELEAPOV A. Assessment of pluvial floods potential on the rivers of the Republic of Moldova. In: Present Environment and Sustainable Development, Volume12, no. 2, 2018, pp. 121-133
 5. Crîsmaru V., Bacal P., Bejan Iu. The pressure of natural and anthropogenic factors on the status of soil from Central Development Region. In: Present Environment and Sustainable Development, Volume 11, no. 1, 2017, p. 163-171. 
 6. Bacal P., Burduja D. Dynamics and branch structure of water consumption in the Republic of Moldova. In: Present Environment and Sustainable Development, Volume 11, no. 2, 2017. p. 187-201. 
 7. Bacal P., Ciocan N., Vîrlan D. The socio-economic impacts on water resources in the Răut river basin. In: Present Environment and Sustainable Development, Volume 10, no. 2, 2016, p. 249-258. ISNN 1843-5971, e-ISSN: 2284-7820.
 8. Bacal P. Economic and  geographical aspects of water use in the Prut river basin (The sector of the Republic of Moldova). In: Present Environment and Sustainable Development, Volume 10, no. 2, 2016, p. 77-94. ISNN 1843-5971, e-ISSN: 2284-7820. 
 9. Bacal P. The managing of the waste water impact in the Prut river basin (The Republic of Moldova sector). În: International Journal of Cross-Cultural Studies and Environmental Communication. Special Issue: F Mihailescu Sympozium on applied climatology. Ed. Universitară & ADI Publication. Constanta, 2016. p. 26-36. ISSN 2285 – 3324. IF: 0.781.
 10. Moroz I. The impact of wate and sanitation in the localities on the Lower Course of the Diniester. În: International Journal of Cross-Cultural Studies and Environmental Communication. Special Issue: F Mihailescu Sympozium on applied climatology. Ed. Universitară & ADI Publication. Constanta, 2016. pp. 78-83. ISSN 2285 – 3324. IF: 0.781.
   

Proiecte instituționale și internaționale:

 1. Proiectul 06.411.018F. Evidenţierea particularităţilor regionale ale formării potenţialului geoecologic al landşafturilor. Termenul executării – 2006-2010.
 2. Proiectul 06.411.019A. Evaluarea complexă a stării, modului de utilizare şi de protecţie a unităţilor teritoriale regionale. Termenul executării – 2006-2010.
 3. Compartimentul 5: Elaborarea bazei ştiinţifice de modernizare şi completare a legislaţiei şi actelor normativ-metodice a Republicii Moldova în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului în cadrul concepţiei de dezvoltare durabilă.
 4. Proiectul 06.411.020 A. Structura, funcţionalitatea, stabilitatea, dinamica si bio-productivitatea ecosistemelor naturale şi antropizate din Republica Moldova. Termenul executării – 2006-2010.
 5. Proiectul 11.817.08.05A. Impactul factorilor naturali şi antropici asupra geo- şi ecosistemelor de pe teritoriul Republicii Moldova în scopul perfecționării managementului resurselor naturale şi conservării ariilor reprezentative. Termenul executării – 2011-2014.
 6. Proiectul 15.817.02.20A. Studiul impactului activităților economice a Regiunii de Dezvoltare Centru  în scopul protejării potențialului natural pentru asigurarea dezvoltării durabile. Termenul executării – 2015-2019.
 7. Proiectul 20.80009.707.11 Evaluarea stabilității ecosistemelor urbane și rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile. Termenul executării – 2020-2023.
 8. Proiectul EPIRB ENPI/2011/279-666. Planul de management al bazinului hidrografic Prut. Compartimentul „Analiza economică a utilizării apei”. Termenul executării – 2014-2016.
 9. Proiectul EPIRB ENPI/2011/279-666. Planul de management al Bazinului Districtului Hidrografic Prut-Dunărea-Marea Neagră. Compartimentul „Analiza economică a utilizării apei”. Termenul executării – 2016-2018.

 

 

ACTIVITATEA LABORATORULUI ÎN IMAGINI