Laboratorul Ecosisteme Naturale şi Antropizate

 


 

Şef de laborator: dr., conf. cerc. Anatol Tărîţă
Tel: 022 72 17 74; E-mail: [email protected][email protected]

 

 

 

Angajaţii laboratorului şi domeniile de activitate:

 • Şef de laborator: Anatol Tărîţă, dr. în biologie, conf. cerc. (ecopedologie, ecotoxicologie, protecţia solului).


Cercetători ştiinţifici coordonatori:

 • Maria Sandu, dr. în chimie, conf. cerc. (chimia analitică, chimia şi calitatea apelor naturale), tel. 022 72 55 42; e-mail: [email protected];
 • Raisa Lozan, dr. în chimie, conf. cerc. (chimia analitică, chimia şi calitatea apelor naturale, precipitaţiilor atmosferice), tel. 022 72 55 42; e-mail: [email protected];
 • Nina Liogchii, dr. în biologie, conf. univ. (biodiversitate, bioindicaţie), tel 022 73 19 18, e-mail: [email protected];
 • Vladimir Brega, dr. în chimie, conf. univ. (calitatea aerului, apei, solului, biotei, surse de poluare), tel. 022 73 19 18, e-mail: [email protected];
 • Valeriu Brașoveanu, dr. în biologie (calitatea solului/aerului, surse de poluare), tel. 022 73 19 18, e-mail: [email protected]


Cercetători ştiinţifici superiori:

 • Elena Moşanu, dr. în chimie (chimia ecologică, calitatea apelor naturale), tel. 022 72 55 42, e-mail: [email protected];
 • Vitalie Ajder, dr. în biologie (biodiverditate, avifauna), tel. 022 73 19 18, e-mail: [email protected];
 • Fasola Regina, dr. în biologie (biodiversitate, biota, surse de poluare), tel. 022 73 19 18, e-mail: [email protected]


Cercetători ştiinţifici:

 • Liliana Motelica spec. în biologie (radioecologie), tel. 022 73 19 18, e-mail: [email protected];
 • Alexandr Zlotea, spec. în chimia apelor, tel. 022 72 55 42, e-mail: [email protected]


Cercetători ştiinţifici stagiari:

 • Anna Comarnițchi, spec. în agroecologie, tel. 022 72 55 42, e-mail: [email protected]


Domeniile de activitate: 

 • Evaluarea stării ecosistemelor naturale/antropizate, argumentarea ştiinţifică a statutului de protecţie a patrimoniului lor natural;
 • Evaluarea integrată a impactului antropic asupra Ariilor Naturale Protejate de Stat (ANPS) în scopul conservării şi extinderii lor în contextul cerinţelor Directivelor UE;
 • Crearea, ținerea și completarea Băncii de Date a Cadastrului ANPS, evidenţierea şi argumentarea ştiinţifică de noi arii naturale protejate;
 • Evaluarea impactului antropic asupra componentelor mediului în context local şi transfrontalier;
 • Estimarea Indicelui Purităţii Atmosferei şi a gradului de poluare a aerului;
 • Evaluarea calității apelor de suprafață și subterane, calcularea sarcinilor critice ale poluanţilor şi a coeficienţilor lor de irigare;
 • Estimarea gradului de transformare a poluanţilor din apă şi a capacităţii de autoepurare şi nitrificare;
 • Estimarea impactului precipitaţiilor atmosferice asupra procesului de acidifiere/eutrofizare a solului/apelor de suprafaţă;
 • Monitorizarea cantitativă şi calitativă a depunerilor atmosferice şi calculul încărcăturii solului cu ioni minerali prin apele din precipitaţii;
 • Modelarea dispersiei poluanţilor în funcţie de parametrii meteorologici.
 • Evaluarea complexă a stării radioecologice și elaborarea criteriilor științifice a monitoringului radioecologic în sistemul „biosferă-om” în Republica Moldova. 


Spectrul de competenţă/servicii: 
Membrii laboratorului au specializări de bază în domeniile:

 • Evaluarea impactului asupra mediului şi estimarea prejudiciului cauzat componentelor de mediu;
 • Expertize în probleme de biodiversitate, impact şi monitoring ecologic; 
 • Expertize privind starea ecosistemelor naturale şi antropizate, ariilor naturale protejate de stat, conservării biodiversităţii; 
 • Expertize ecologice în probleme de protecţie a apelor naturale;
 • Controlul calităţii apelor naturale şi evaluarea factorilor ce condiţionează modificarea componenţei lor;
 • Elaborarea tehnologiilor de potabilizare a apelor;
 • Evaluarea calităţii apelor naturale şi optimizarea tehnologiilor ecologice de epurare a apelor reziduale;
 • Elaborarea, armonizarea standardelor de mediu (CT-24 „Calitatea Apei”, CT-2 „Produse Alimentare”). 


Obiective: 

 1. Evaluarea stării şi evoluţiei calităţii mediului ambiant; 
 2. Cercetări privind monitorizarea calităţii factorilor de mediu;
 3. Evaluarea impactului activităţilor antropice asupra calităţii factorilor de mediu din teritoriul ANPS şi al ecosistemului „Pădurea Hâncesti”; 
 4. Studii de impact și evaluări de risc (analiza cauzelor apariţiei şi dimensiunilor lui în situaţii concrete), identificarea elementelor specifice, elaborarea planului de management durabil (măsuri de conservare, asanare) al ANPS cu scopul extinderii fondului ANPS în contextul cerinţelor Directivelor de Mediu ale UE şi ale Convenţiilor şi Acordurilor internaţionale;
 5. Evidenţierea şi eliminarea pericolelor de origine antropică, ce ameninţă integritatea ANPS şi conservarea speciilor, determinarea condiţiilor optime pentru restabilirea mediului (poluarea surselor de apă, acumularea poluanţilor persistenţi în ecosisteme);
 6. Studiul nivelului fondului radiologic gama, evaluarea proceselor de migrare în mediu (sol, vegetație) a radionuclizilor Cs137 și Sr90 și formarea bazei de date privind contaminarea radioactivă naturală și antropică; 
 7. Evaluarea calităţii aerului atmosferic conform criteriilor prevăzute de Convenţia de la Geneva (1979) şi a Programului Internaţional de Cooperare privind evaluarea şi supravegherea efectelor poluării atmosferice asupra pădurilor (ICP Forest, 1985);
 8. Restabilirea structural-funcţională a ecosistemelor degradate (poluarea surselor de apă, acumularea poluanţilor persistenţi, MG în ecosisteme);
 9. Elaborarea de programe şi studii de dezvoltare pentru asigurarea cantitativă si calitativă a resurselor de apă, valorificarea potenţialului apelor în raport cu cerinţele dezvoltării durabile a societăţii în acord cu strategia și politicile de mediu;
 10. Integrarea prescripţiilor protecţiei mediului în politica sectorială, informarea şi educarea ecologică a populaţiei, atragerea acesteia în luarea de decizii în domeniul conservării şi folosirii raţionale a resurselor naturale care constituie o parte integrantă a patrimoniului naţional.
 11. Evaluarea impactului antropic asupra ecosistemelor forestiere din teritoriul Republicii Moldova prin monitoringul biologic racordat la reţeaua EMEP şi cartarea teritoriului RM privind gradul de poluare cu oxizi de sulf și azot;
 12. Alcătuirea registrului lichenoflorei şi brioflorei ecosistemelor forestiere şi recomandarea speciilor veritabile în testare a calităţii aerului atmosferic;
 13. Studiul corelaţiei dintre diversitatea speciilor, abundenţa, frecvenţa şi gradul de toxicotoleranţă a bioindicatorilor, în deosebi a lichenilor, în dependenţă de specia gazdă, altitudine şi poluare a aerului exprimat prin Indicele Poluării Atmosferice (IPA) şi Gradaţii de Evaluare a Calităţii Aerului (GECA);
 14. Argumentarea ştiinţifică a corespunderii categoriilor de protecţie a obiectelor protejate de stat şi propunerea a noi arii pentru extinderea Fondului Ariilor Naturale Protejate de Stat (FANPS).


Realizări de bază (lucrări relevante): 

 • Institutul de Ecologie și Geografie, conform HG nr. 414 din 02.05.2000, este responsabil de crearea, completarea și deținerea Băncii de Date a Cadastrului (FANPS). În 2020 s-a sistematizat/ajustat/verificat/machetat și tipărit Bănca de Date a Cadastrului FANPS pentru ANPS din bazinele hidrografice ale r. Prut și fl. Nistru, (ANPS din r-le Căușeni și Ștefan Vodă se află în studiu) în format print și electronic-Word - IV volume, în baza datelor acumulate în cadrul Proiectului aplicativ 15.817.02.21A: „Evaluarea integrată a impactului antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conservării şi extinderii Ariilor Naturale Protejate de Stat în contextul cerinţelor Directivelor UE” cu perioada de realizare 2015-2020. Banca de Date a fost prezentată Agenției de Mediu pentru ținerea Registrului sistemului informațional automatizat al FANPS.
 • S-au elaborat Pașapoartele ecologice ale 10 noi arii naturale reprezentative (suprafața totală 1 382.8 ha.) și propuse MADRM/Agenției de Mediu pentru a fi evaluate cu scopul includerii acestora în Anexele Legii nr. 1538/98, obiectiv prevăzut în Strategia Naţională de Mediu, 2014-2023 (suprafața ANPS să fie extinsă până la 8% din teritoriul țării);    
 • S-au elaborat Planul de Management al Zonei Umede de Importanță Internațională RAMSAR „Lacurile Prutului de Jos”. ISBN 978-9975-3232-5-3; Planul de Management al Rezervației naturale „Cărbuna”– sit EMERALD. ISBN 978-9975-3482-4-9;
 • A fost elaborat și aprobat (2020) Standardul național:Calitatea apei. Determinarea conţinutului amoniacului. Metodă de calcul”;
 • Au fost elaborate:
  • Expertize la tehnologii noi şi de import de epurare şi potabilizare a apelor (49) şi Avize de mediu (21); Avize la proiecte de legi sau alte acte normative (61) în 2010-2020.
  • Instrucţiune privind evaluarea prejudiciului cauzat resurselor de sol şi resurselor de apă (M.O. nr.186-188 din 15.10.2004);
  • Ghid metodic: Metode şi reguli de evaluare şi management al calităţii solurilor: Gh. Jigau, Gh. Grigheli, A. Tărîţă, Gr. Stasiev, V. Lungu, N. Danilov, O. Galbură, N. Chiriac. Chişinău: Tanavius, 2007, 87 p. ISBN 978-9975-9632-2-0; 
  • Ghid științifico-practic: Ghid pentru colaboratorul vamal privind reglementarea importului/exportului substanțelor care distru stratul de ozon, precum și al echipamentelor și produselor ce conțin asemenea substanțe: Anatol Tărîță. Chișinău, 2015. 158 p. ISBN 978-9975-3047-0-2.;
  • Ghid științifico-practic: Indicele de poluare a apelor de suprafață. Studiu de caz – apele de suprafață din ocolul silvic Hârjauca: Maria Sandu, Anatol Tărîţă, Elena Moșanu, Sergiu Țurcan, 2017, 38 p.; 
  • Ghid științifico-practic: Normativele Republicii Moldova privind calitatea şi protecţia apelor: parametrii de calitate a apelor de suprafaţă, subterane şi la deversarea apelor uzate: Maria Sandu, „Primex-Com”, 2018. 74 p. ISBN 978-9975-3232-2-2; 
  • Ghid științifico-practic: Indicii de calitate a apelor (studii de caz: apele din Republica Moldova). Maria Sandu. Chişinău, 2019, 67 p. ISBN 978-9975-3319-6-8.
  • Ghid științifico-practic: Codul bunelor practici în domeniul frigului și condiționării aerului. Anatol Tărîță. Chișinău, 2019. 156 p. ISBN 978-9975-87-508-0.
  • Ghid ştiinţifico-practic destinat cercetătorilor ştiinţifici, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor în domeniul mediului şi protecţiei apelor. Tehnologii de tratare a apelor destinate consumului uman, de epurare a apelor uzate menajere, industriale, pluviale şi a levigatului, expertizate în Republica Moldova. Maria Sandu. Chişinău, „Primex-Com”, 2020, 160 p. ISBN 978-9975-3347-4-7.
 • Au fost publicate:
  • 15 monografii colective, 12 brevete de invenţii în domeniul protecţiei apelor naturale şi chimiei analitice, cca 750 articole ştiinţifice:
   • Starea Mediului în Republica Moldova: Raport Naţional, Chişinău, 2003, 2004, 2005, 2006; 2007-2010;
   • Raisa Lozan, Anatol Tărîță, Maria Sandu. Starea geoecologică a apelor de suprafață și subterane în bazinul hidrografic al Mării Negre (în limitele Republicii Moldova). Chișinău: S.n. (Euroofset), 2015 326 p. ISBN 978-9975-9611-2-7;
   • Begu A., David A., Liogchii N. ş.a. Starea mediului şi patrimoniul natural al bazinului Dunării (în limitele Republicii Moldova). Ch: Bons Offices, 2012. 260 p. ISBN 978-9975-80-633-6;
   • Brega V., Ţăranu M., Scorpan V., Braşoveanu V. Republic of Moldova’ s greenhouse gas inventory. Quality assurance/quality control and inventory uncertainty. Journal of environmental research and protection, Year VIII, no. 26. Cluj-Napoca. Romania, 2011. p. 11-16;
   • Metode şi instrucţiuni pentru controlul calităţii apelor: Maria Sandu, Raisa Lozan, A. Tărîţă, V. Ropot, Chişinău: „Euroofset”, 2010, 173 p. (reeditare);
   • Organochlorine compounds in aquatic sediments of the Republic of Moldova: Tarita A., Terytze K. Environmental Forensics (Tbilisi, Georgia 12-16 September 2011), 70-77 p.;
   • Fluxurile de ioni minerali şi metale grele pe sol cu apele din precipitaţii: Raisa Lozan, A. Tărîţă, Maria Sandu. Buletinul AŞM. „Ştiinţele vieţii”, nr. 3, 2008, p. 153-158;
   • Rezervaţii de resurse pedologice protejate de stat: A. Tărîţă, E. Sergentu, Tatiana Balan, V. Cerbari, „Noosfera” nr. 3, 2010, p. 74-86;
   • Tărîță, A., Lozan R., Sandu M., Stegărescu V., Cozari, F. Evoluţia calităţii factorilor de mediu în Ariile Naturale Protejate de Stat (Monumente Naturale Hidrologice). Buletinul Academiei de Ştiinţe, Ştiinţe ale Vieţii. 2013, 1(319). p. 21-32. ISSN 1857-064; 
   • Tarita A., Lozan R., Sandu M, Gaidău A., Sidoren Iu. Quality of running water from Dniester river hydrographic basin (in limits of the Republic of Moldova). Scientific Annals of the Danube Delta Institute, Vol. 20. 2014. pp. 71- 76. doi: 10.7427/DDI.20.11.
   • Izvoraş cu apă dulce. Alcătuitor Sandu M. Chişinău: Mediul Ambiant PP, 2008, 80 p.;
   • Abundenţa geochimică şi contaminarea cu metale grele a sedimentelor de râu: A. Tărîţă, Raisa Lozan, Maria Sandu, Diana Procopii, Noosfera, nr. 4, 2010, p. 47-54;
   • Calitatea apei izvoarelor şi cişmelelor din bazinul hidrografic al răului Prut (r-nele Briceni, Edineţ, Rîşcani): Sandu M., Sergentu E., Tărîţă A., Spătaru P., Moşanu E., Lozan R. în: Mediul Ambiant, Chişinău, 2009, nr. 4(46), p. 36-40, ISSN 1810-9551;
   • Izvorul - indicator al stării ecologice a teritoriului (r-nele Orhei, Teleneşti şi Şoldăneşti): Lozan R., Tărîţă A., Sandu M., Gladchi V., Moşanu E., Procopii D., Spătaru P., Jabin V., Ţurcan S. În: Mediul Ambiant, Chişinău, 2011, nr. 2(56), p. 15-20, ISSN 1810-9551;
   • Transformările substanţelor organice în apele de suprafaţă din Republica Moldova. Petru Spătaru. Autoreferat al tezei de doctor în chimie, Chişinău, 2011, 35 p.; 
   • Donica A. Bioindication with moss in the recreational areas of Chisinau city. Proceeding of international Conference „Enveronment and global warming”. În Collected Papers. New Series. Nr. 3(82). Tbilisi, 2011. p. 293-297;
   • Liogchii N., Begu A. The role of natural reservations of medicinal plants in biodiversity’s conservation. International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences (IJEES).V. 3/2. Albania. Tirana, 2013. p. 197-202;
   • Liogchii N., Begu A., Brega V. Preliminary considerations concerning the role of Stanca forest ecosystem in the conservation of biological diversity. Muzeul Olteniei, Studii şi comunicări, 27(1), Craiova, 2012. p. 173-179;
   • Stegărescu V., Motelica L., Fasola R., Brega V. Impactul metalelor grele asupra unor ecosisteme din bazinul fluviului Nistru. Chimia Ecologică şi estimarea riscului chimic. Ed. XII-a. Ch.: CEP UCM, 2012. p. 52-54.
   • Liogchii, N.; Begu, A.; Donica, A. The Geological and Paleontological Natural Monuments – habitats for biodiversity conservation. International journal of ecosystems and ecology science (IJEES). Albania, Tirana, 2014, 4/4. 93-98. ISSN 2224-4980. Index Copernicus ICV= 2013: 5.96.
   • Begu, A.; Brașoveanu, V.; Liogchii, N.; Brega, V. Mosses and lichens – bioindicators of heavy metals pollution of forest ecosystems. Aerul şi apa componente ale mediului. Romania, Cluj-Napoca, 2014, 56-61. ISSN 2067-743X. 
   • Stegărescu V., Motelica L., Ciolacu E., Vatamaniuc G., Roşca I. Situaţia radioecologică a pădurilor din partea de nord a Republicii Moldova. Horticultura modernă – realizări şi perspective”. Vol. 42(1) Chişinău: UASM, 2015. p. 389-392. 
   • Stegărescu V., Motelica L., Ciolacu E., Roşca I., Vatamaniuc G. Evaluarea recentă a zonei intens poluate din raionul Soroca, drept consecință a accidentului de la CNE Cernobîl. „Problemele ecologice și geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări și perspective”, 14-15 septembrie 2016, Chișinău, Republica Moldova. Iași: Vasiliana ʹ98, 2016. p. 266-270. 
   • Tarita, Anatolie, Mosanu, Elena. INFORMATIVE INVENTORY REPORT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 1990-2017. UN Environment small-scale funding contributions for ,,Supporting National Planning for action on Short-Lived Climate Pollutants” initiative of the Climate and Clean Air Coalition within the project “Institutional strengthening support to scale up action on short-lived climate pollutants in the Republic of Moldova”. Chapter 4. INDUSTRIAL PROCESSES AND PRODUCT USE (NFR sector 2). pp. 125-160. 2020.
   • Sandu, M.; Tărîţă, A.; Lupaşcu, T.; Dragalina, G.; Moșanu, E. Impact of ethanol, methanol and sulfide on the nitrification process of ammonium ions in natural waters. In: Academic Journal. Present Environment and Sustainable Development. Vol. 14, no.1/ 2020. p. 255- 263. ISSN 2284 – 7820. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation (ISI Index). DOI: 10.15551/pesd2020141020.
   • Sandu, Maria; Tărîţă, Anatolie; Lozan, Raisa; Moşanu, Elena. Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele afluenţilor de dreapta ai fluviului Nistru (Răut, Bâc, Botna). Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. 2020, nr. 1(340), p. 168-175. ISSN 1857-064X.
   • Liogchii, N.; Begu, A.; Brașoveanu, V.; Fasola, R.; Motelica L.. Starea ecologică a unor arii protejate din Regiunea Centrală a Republicii Moldova. În: Materialele conferinței științifice naționale cu participare internaţională. Învățământ Superior: Tradiții, Valori, Perspective. 29 – 30 septembrie 2020. Vol. 1. Stiințe exacte și ale naturii. P. 126-139. ISBN 978-9975-76-312-7.
   • Fasola, R.; Liogchii, N. Pașaportul ecologic al „Defileului Racovății de Sud” și argumentarea statutului de Monument al Naturii Mixt. În Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă” consacrată jubileului „90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie” 21-22 martie 2020, UST. Volumul I, Biologie. p. 76-86. ISBN 978-9975-76-307-3.
   • Liogchii, N.; Fasola, R. Starea ecologică actuală a ariilor protejate din raionul Anenii Noi. În Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă” consacrată jubileului „90 de ani ai Facultăţii Biologie şi chimie” 21-22 martie 2020, UST. Volumul I, Biologie. p. 104-113. ISBN 978-9975-76-307-3.
   • Tărîță, A.; Sandu, M.; Moșanu, E.; Cozari, T.; Lozan, R. Evaluarea componenței fizico-chimice și indicii de calitate a apelor conexe ariilor naturale protejate de stat din raionul Anenii Noi. În Materialele Conferinței științifico-practice „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă” consacrată jubileului „90 de ani ai Facultății Biologie și chimie” 21-22 martie 2020, UST. Volumul I, Biologie. p. 143-154. ISBN 978-9975-76-307-3.
   • Sandu, M.; Tărîță, A.; Lozan, R.; Moșanu, E.; Țurcan, S.; Goreacioc, T. Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu оn apele din fluviul Nistru. În Culegere de articole ,,Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale”. MECC, IEG, US ,,Dimitrie Cantemirˮ, ADRNord; Chișinău 2020. p. 154-160. ISBN 978-9975-89-160-8.

Proiecte implementate/în curs de implementare: 

Laboratorul este implicat în mai multe proiecte internaţionale, în parteneriat cu Comunitatea Europeană, şi în proiecte naţionale, cu finanţare din fonduri structurale.
 

Codul proiectului Titlul proiectului Director de proiect Tipul proiectului Tipul concursului
02.23. „Elaborarea criteriilor ecologice de conservare, protejare şi ameliorare a solurilor cu productivitate redusăˮ. dr. A. Tărîţă Naţional Instituţional
48.25.04. „Starea ecosistemelor naturale reprezentative: argumentarea ştiinţifică a regimului lor de protecţie şi de extindere a ariilor naturale protejateˮ. dr. Begu A. Naţional Instituţional
06.411.020A. „Structura, funcţionalitatea, stabilitatea, dinamica şi bioproductivitatea ecosistemelor naturale şi antropizate din RMˮ m. c., dr. hab. Dediu I. Naţional Instituţional
11.832.08.08A „Rolul afluenţilor asupra formării calităţii apelor fluviului Nistru şi studiul calităţii apei izvoarelor/cişmelelor din bazinul Nistrului ca surse de alimentare cu apă şi pentru irigareˮ. Compartimentul „Izvoarele din bazinul Nistrului – ecosisteme naturale şi surse de apă potabilă şi pentru irigare” dr. Gladchi V. Naţional Program de stat
11.817.08.05A „Impactul factorilor naturali şi antropici asupra geo- şi ecosistemelor de pe teritoriul Republicii Moldova în scopul perfecţionării  managementului  resurselor naturale şi conservării ariilor reprezentativeˮ. m. c., dr. hab.  Dediu I. Naţional Instituţional
MOL/SEV/67/INS/26 „Institutional strengthening for the implementation of the Montreal Protocol in Moldovaˮ Dr. A. Tarita International,
UNEP
 
Internațional, UNEP
GEL – 2328-4B36-2727-2202 UNEP-GEF „Enabling Activities for the preparation of the Third National Communication under the UNFCCCˮ Manager de proiect
M. Ţăran
Internaţional UNEP-GEF
2.2.1.74459.339 MIS-ETC 144 Research networking for the environmental monitoring and mitigation of adverse ecological
effects in the Black Sea Basinˮ
Dr. R. Lozan Internaţional UE
  „Cercetări ştiinţifice în vederea implementării unor acte legislative şi normative conform Acordului de Asociere cu UEˮ Dr. hab. P. Cuza Naţional FEN
04.10. „Evaluarea complexă a stării radioecologice şi elaborarea criteriilor ştiinţifice a monitoringului radioecologic în sistemul „biosferă-om” în RM (Radioecologia)ˮ Dr. Stegărescu V. Naţional Instituţional
02.35. „Evaluarea complexă a stării radioecologice în sistemul „sol-plantă” în Republica Moldova şi elaborarea metodelor şi tehnologiilor de diminuare a acumulării radionuclizilor în agrocenozeˮ Dr. Stegărescu V. Naţional Instituţional
MRDA-CRDF ME2- 3032 „Zonarea Ariilor Ecologic Vulnerabile în RM: aplicări tehnici GISˮ Dr. Stegărescu V. Internaţional Internaţional
11.820.08.01 BSEN/A “Radioactivitatea de fond a mediului înconjurător din zonele riverane Mării Negreˮ Dr. V. Stegărescu Multilateral (RM, RO, BG) în cadrul FP7 BLACK- SEA-ERA-NET Internaţional
  “Republic of Moldova: Preparation of Biennial Update Report (BUR2)  under UN Framework Convention on Climate Changˮ Manager de proiect,
Ţăranu M
 
Internaţional Internaţional
  “Institutional strengthening support to scale up action on shortlived climate pollutants”. 2019-2021 Manager de proiect
Dr. Bogdevici O.
Internaţional Internaţional

 

ACTIVITATEA LABORATORULUI ÎN IMAGINI