Laboratorul Ecourbanistică

Șef de laborator: 
Constantin Bulimaga
dr. hab. în biologie, conf. cerc. în ecologie și protecția mediului (spectrul de cercetări științifice - managementul deșeurilor, evaluarea impactului asupra mediului, expertize ecologice, auditul ecologic, managementul de mediu)

Contacte: 
Adresa: str. Academiei 1, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova

Tel.: +373 22.72.35.44; e-mail: [email protected]

Informații generale:
Laboratorul „Ecourbanistică” activează în scopul realizării art. 37 al Constituției Republicii Moldova privind Dreptul la un mediu înconjurător sănătos, Convenţiei privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 5 iunie 1992), Summitului Națiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă de la Johannesburg, 2002, Convenției asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special a habitatelor pentru păsări acvatice, 1971 (Convenţia Ramsar), Strategiei de Dezvoltare Durabilă pentru o Uniune Europeana extinsă, 2006 (iunie). Laboratorul activează și pentru implementarea Legii Nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Direcția strategică de activitate a laboratorului:
Securitatea ecologică

Scopul cercetărilor:
Ameliorarea situației ecologice a ecosistemelor urbane (Chișinău, Orhei, Florești, Bălți s.a.), prin evaluarea impactului antropic, elaborarea tehnologiilor de tratare, valorificare și neutralizare a deșeurilor și implementarea în practică a acestora în scopul asigurării unui management adecvat de mediu și dezvoltare durabilă a țării. 
 

Cercetări fundamentale:

 • Elaborarea Conceptului de managementul al deșeurilor în Republica Moldova;
 • Stabilirea indicilor, dependențelor și legităților care sunt cauzate de impactul antropic evidențiate în procesul de evaluare globală a impactului asupra ecosistemelelor urbane;
 • Evaluarea impactului antropic asupra mediului în ecosistemele urbane.


Cercetări aplicative:

 • Evaluarea impactului asupra componentelor de mediu: aer, apă, sol, diversitatea biologică în ecosistemele urbane (Chișinău, Orhei, Florești, Bălți etc.), a activităților antropice și elaborarea recomandărilor privind asigurarea stabilității ecosistemelor naturale;
 • Elaborarea și implementarea tehnologilor de tratare, valorificare și neutralizare a deșeurilor (periculoase, menajere solide, a nămolului din apele urbane uzate în comun cu alte deșeuri biodegradabile). Elaborarea tehnologiilor de tratare, valorificare și neutralizare a deșeurilor industriale;
 • Elaborarea metodologiei privind efectuarea expertizei ecologice și evaluarea impactului asupra mediului a unor proiecte publice sau private.
 • Elaborarea expertizelor ecologice, auditului ecologic și evaluarea impactului activităților economice.
   

Semnificația cercetărilor:
Cercetările științifice contribuie la implementarea Convenției privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro (5 iunie 1992), Summitului ONU privind Dezvoltarea Durabilă de la Johannesburg, 2002, și soluționarea problemelor fundamentale și aplicative privind protecția diversității biocenozelor, habitatelor din stațiunile sectoarelor tehnogene și urbane (Chișinău, Orhei, Florești, Bălți, etc.), asigurarea stabilității ecosistemelor, managementul deșeurilor și  utilizarea acestora ca resurse naturale, fapt ce asigură diminuarea esențială a poluării mediului (cu cca 30%), obținerea unui beneficiu economic (de cca 25%) și crearea multor locuri de muncă. Efectuarea expertizelor ecologice asigură dreptul beneficiarilor la construirea și darea în exploatare a obiectelor economice. Rezultatele cercetărilor științifice servesc ca bază și recomandări pentru diminuarea impactului activităților economice, implementarea tehnologiilor avansate și a procedeelor de prelucrare și tratare a deșeurilor, incluzând:

 • Aspectele principale ale activităţilor de gestionare a deşeurilor;
 • Baza ştiinţifică a managementului deşeurilor;
 • Schema Sistemului Specializat de Monitoring al Deşeurilor;
 • Elementele de bază ale Managementului Deşeurilor;
 • Managementul deşeurilor;
 • Schema tehnologică de tratare a deşeurilor vinicole ce conţin Fe4[Fe(CN)6]3 (albastru de prusia) în baza brevetului MD 923;
 • Schema tehnologică de extracţie a vanadiului din deşeurile Centrala Electro-Termică în baza brevetului MD 3148;
 • Procedee de compostare a nămolului de la Stația de Epurare cu alte deșeuri biodegradabile.


Metode, principii și mijloace de cercetare:

Metode de cercetare în ecologie și protecția mediului: metodele fizico-chimice de cercetare şi analiză, îmbinarea metodelor de calcul al prejudiciului cu cele de analiză a produselor transformărilor chimice ale deşeurilor, metodele de estimare a indicilor diversităţii biologice şi a impactului deşeurilor asupra biocenozelor din ecosistemele urbane, precum şi unele abordări teoretice şi practice privind managementul deşeurilor, metoda SWOT, prelucrarea statistică, analiza şi sinteza, extrapolarea, abordarea sistemică şi complexă a rezultatelor obținute.

Suportul informaţional al rezultatelor îl constituie literatura ştiinţifică şi normativă din domeniul gestionării deşeurilor, datele Biroului Naţional de Statistică și Inspectoratul pentru protecția mediului a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării regionale și Mediului, documentele oficiale (actele legislative, normative şi Hotărârile de Guvern) ale RM, Directivele UE în domeniul managementului deşeurilor, investigaţiile şi metodele de calcul elaborate în laborator.

Obiectul cercetării îl constituie deşeurile periculoase de la întreprinderile industriale şi menajere solide; abordarea sistemică şi metodologică de estimare a prejudiciului cauzat mediului; impactul deşeurilor asupra biodiversităţii şi dependenţa valorii prejudiciului de gradul de nocivitate a deşeurilor.

Estimarea impactului antropic asupra componentelor de mediu în ecosistemele urbane este efectuat în baza datelor privind volumul, componenţa şi proprietăţile chimice ale deşeurilor periculoase generate şi depozitate la întreprinderile industriale, precum şi celor menajere solide de la depozitele de stocare și a probelor de mediu (apă, sol, biodiversitate) prelevate în teren.

Studiul impactului deşeurilor asupra mediului este realizat în plan teritorial: întreprinderi, depozite de stocare a deşeurilor, sisteme ecourbane, raioane şi regiuni, iar pentru o analiză mai detaliată, concluzii generalizatoare şi recomandări sunt cercetate tipurile de deşeuri periculoase şi menajere solide stocate în cantităţi esenţiale pe întreg teritoriul republicii.
 

Angajaţii laboratorului şi domeniile de activitate:

Șef de laborator: Bulimaga Constantin, dr. în chimie, dr. hab. în biologie., conf. cerc. în ecologie și protecția mediului (managementul deșeurilor, evaluarea impactului de mediu, elaborarea tehnologiilor de tratare și valorificare a deșeurilor industriale și manajere, expertize ecologice, auditul ecologic, managementul de mediu). E-mail: [email protected].

Găină Boris, dr. hab. în șt. tehnice, profesor universitar, academician, cercetător științific principal în ecologie și protecția mediului, expert în valorificarea deșeurilor vitivinicole (cumul extern). Email: [email protected].

Cozar Fiodor, dr. hab. în biologie, profesor universitar, cercetător științific principal în ecologie și protecțuia mediului, expert în biodiversitatea animală (cumul extern). E - mail: [email protected].

Drumea Dumitru, dr. în geologie și mineralogie, conf. cerc., cercetător științific coordonator în ecologie și protecția mediului (managementul bazinelor riverane, restaurarea zonelor umede, elaborarea scenariilor privind reducerea nutrienților). E-mail: [email protected].

Țugulea Andrian, dr. în biologie, cercetător științific coordonator în ecologie și protecția mediului (evaluarea impactului ecologic al emisiilor asupra diversității biologice). E-mail: [email protected].

Mogîldea Vladimir, dr. în biologie, cercetător științific coordonator în ecologie și protecția mediului (algologie aplicativă, expertiza ecologică, tehnologii ecologice). E-mail: [email protected].

Stegărescu Vasile, Stegărescu Vasile, dr. în biologie, conf. cerc. cercetător științific coordonator în ecologie și protecția mediului, expert în radioecologie și radiobiologie (cumul intern). E-mail: [email protected].

Grabco Nadejda, dr. în biologie, conf. univ., cercetător științific coordonator în ecologie și protecția mediului, expert în evaluarea diversității biologice (cumul extern). E-mail: [email protected].

Rusu Vadim, dr. în biologie, cercetător științific coordinator în ecologie și protecția mediului, expert în biodiversitatea animală (cumul extern). Email: [email protected].

Castraveţ Ion, dr. hab. în biologie, conf. cerc., cercetător ştiinţific coordonator în ecologie și protecția mediului, expert în parazitologie.

Certan Corina, dr. în biologie, cercetător științific superior în ecologie și protecția mediului (evaluarea diversității biologice și a impactului asupra mediului). E-mail: [email protected].

Kolomieț Irina, dr. în biologie, cercetător științific superior în ecologie și protecția mediului (evaluarea impactului asupra mediului). E-mail: [email protected].

Bodrug Nicolae, cercetător științific în ecologie și protecția mediului (sănătatea populației în relație cu mediu). E-mail: [email protected].

Burghelea Aureliu, cercetător științific în ecologie și protecția mediului (evaluarea impactului asupra învelișului de sol). E-mail: [email protected].

Debelaia Buracinschi S., cercetător științific în ecologie și protecția mediului (evaluarea impactului asupra mediului). E-mail: [email protected].

Florență Veronica, cercetător științific în ecologie și protecția mediului (diversitatea biologică vegetală). E-mail: [email protected].

Budeanu Valentina, cercetător științific în ecologie și protecția mediului (evaluarea impactului asupra mediului). E-mail: [email protected].

Portarescu Anastasia, cercetător științific în ecologie și protecția mediului (încercări biologice). E-mail: [email protected].

Vereteno Anastasia, cercetător științific în ecologie și protecția mediului (impactul depunerilor atmosferice.  

Ganja Elena, cercetator stiințific stagiar în ecologie și protecția mediului (evaluarea impactului asupra mediului). E-mail: [email protected].

Drăguţanu Igor, cercetător științific stagiar în ecologie și protecția mediului (evaluarea impactului asupra mediului). E-mail: [email protected].

Urman Parascovia, inginer ecolog coordonator (preparator probe de mediu). E-mail: [email protected].

Publicații relevante (2015-2020):
Monografii. 

 1. BULIMAGA, C.; BACAL, P. (coord.). Studiul Diagnostic al ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova. Ch: Tipografia "Impressum". 2020. 124 p.
 2. CERTAN, C.; BULIMAGA, C., GRABCO, N.; BURGHELEA A. Evaluarea și restabiulirea biodiversității în ecosistemul urban Rezina cu impact antropic pronunuțat (Studiul de caz carierea „Lafarge Ciment” (Moldopva S.A.). Ch: Tipografia "Impressum". 2020. 145 p.
 3. ȚUGULEA, A.; BULIMAGA, C.; MOGILDEA V. Evaluarea impactului ecologic al emisiilor auto asupra vegetației din ecosistemele urbane. Ch: Tipografia "Impressum". 2020. 126 p.


Manuale:

BULIMAGA, C.; AȘEVSCHI, V. Expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra unor proiecte publice sau private. Auditul ecologic al întreprinderilor economice: Ediția a doua. Prelucrată și completată. Chișinău: Tipografia Centrală. 2017. 246 p. 

Articole în reviste internaționale indexate/cotate ISI:

CERTAN, C.; BULIMAGA C.; GRABCO N. Evaluation of vegetation diversity of the limestone quarry „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. In: Scientific Annals of the Danube Delta Institut. Tulcea (România). 2018, p. 31-36. ISSN 1842-614X. ISSN online 2247-9902.

Articole în reviste categoria B

 • FURDUI, T.; MEREUȚĂ, I.; CIOCHINĂ, V.; STEGĂRESCU, V.; BUNDUC, P. O autoritate în științele geografice și în ecologie - Membrul corespondent Maria Nedealcov la 60 de ani. În: Akademos, revistă de știință, inovare, cultură și artă. 2020, Nr. 2 (57), 181-183. ISSN 1857-0461.
 • BULIMAGA, C.; ȚUGULEA, A.; RUSU, M. Evaluarea impactului ecosistemelor urbane și suburbane asupra calității apelor de suprafață a bazinului râului Răut în sectoarele de mijloc și inferior. In: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(340), Chișinău, 2020, p. 175-181 ISSN 1857-064X.
 • BULIMAGA, C.; CERTAN, C.; BURGHELEA, A.; GRABCO, N. Legități și dependențe stabilite în procesul de restabilire  naturală a ecosistemului petrofit din cariera  “Lafarge Ciment. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii, 2019, nr. 1(337), p. 171-180. ISSN 1857-064N.
 • BULIMAGA, C.; MOGÎLDEA, V.; BODRUG, N.; GRABCO, N. Evaluarea impactului ecologic al întreprinderii de creștere a porcinilor SRL „Pukoven”. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii, 2016, nr. 3(329), p. 183-190.
 • DEDIU, I.; URSU, A.; NEDEALCOV, M.; STEGĂRESCU, V.; BEJAN, I.; CUZA, P.; BULIMAGA, C.; BOBOC, N.; BEGU, A.; TĂRÎȚĂ, A.; SÎRODOEV, G.; BACAL, P.; COCÎRȚĂ, P. Institutul de Ecologie şi Geografie: realizări şi perspective. In: Buletinul Academiei de științe a Moldovei. Științele Vieții, 2016, nr. 1(328), p. 64-183.

Articole în reviste categoria C

 • BULIMAGA, C.; DERJANSCHII, V.; JURMINSCHII, S.; CERTAN, C.; ȚUGULEA, A. Starea faunei în zona de calcar a fabricii „Lafarge Ciment”din or. Rezina, Republica Moldova. In: Buletin Științific. Revista de Etnografie. Științele Naturii și Muzeologice (Serie Nouă), Nr. 26(39), 2017, p. 32-38, ISSN 1857-0054.
 • DEDIU, I.; URSU, A.; NEDEALCOV, M.; STEGĂRESCU, V.; BEJAN, I.; CUZA, P.; BULIMAGA, C.; BOBOC, N.; BEGU A.; TĂRÎŢĂ A.; SÎRODOEV, G.; BACAL, P. Institutul de Ecologie și Geografie: realizări și perspective. In: Noosfera,  Revistă Științifică de educație, spiritualitate și cultură ecologică:  nr. 16. 2016, p. 3-20. ISSN: 1857-3517.
 • CERTAN, C.; BULIMAGA, C.; GRABCO, N.; MOGÎLDEA, V.; BURGHELEA, A.; ȚUGULEA, A. Evaluarea biodiversității amplasamentului carierei de calcar a S.A. „Lafarge Ciment” (Moldova) la etapa de exploatare. In: Mediul Ambiant, nr. 4(82). August, 2015, p. 21-29.
 • CERTAN, C.; BULIMAGA, C.; BURGHELEA, A.; GRABCO, N.; MOGÎLDEA, V.; FLORENŢA, V.; ŢUGULEA, A. Evaluarea stării ecologice şi a biodiversităţii zonei de referinţă a carierei de calcar „Lafarge Ciment“(Moldova S.A.) până la exploatare. In: Revista Mediul Ambiant, Nr. 3 (81), iunie 2015, p. 26-32.
 • BULIMAGA, C.; MOGÎLDEA, V.; BURGHELEA, A.; CERTAN, C.; GRABCO, N. Politicile SA „Lafarge Ciment” (Moldova) privind managementul biodiversității  în carierele de calcar și siturile companiei. In: Noosfera. Revistă Științifică de educație, spiritualitate și cultură ecologică:  nr. 13. 2015, p. 33-38. ISSN: 1857-3517


Articole în culegeri științifice

 • BEGU, A. Monitoringul biologic pasiv al calității aerului din regiunea de dezvoltare nord. În: Materialele Conferinței Științifice Naționale cu participare Internațională „Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, (ediția a 4-a). Tipografia ”Indigou Color”. 26-27 iunie 2020, Bălți, p. 259-265. ISBN 978-9975-3382-6-4.
 • BODRUG, N. Unele aspecte ale mortalității populației din municipiul Bălți. În: Materialele Conferinței Științifice Naționale cu participare Internațională „Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, (ediția a 4-a). Tipografia ”Indigou Color”. 26-27 iunie 2020, Bălți, p. 265-268. ISBN 978-9975-3382-6-4.
 • BULIMAGA, C.; BODRUG, N.; BUDEANU, V. Unele aspecte ale managementului deșeurilor în Republica Moldova. În: Culegerea de articole „Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale”. Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova, Chișinău, 2020, p. 134-139. ISBN 978-9975-89-160.
 • BULIMAGA, C.; BUDEANU, V. Impactul deșeurilor asupra mediului. În: Culegere Regiunea de dezvoltare Centru. Aspecte geografice, socio-economice și ecologice. Chișinău, 2020, p.142-145. ISBN 978-9975-3236-5-9. 
 • BULIMAGA, C.; BURGHELEA, A.; CERTAN, C.; GRABCO, N. Dinamica procesului de acumulare a nutrienților în regosolurile de pe suprafața haldelor de steril în cariera de calcar „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. În: Materialele Conferinței Științifice Naționale cu participare Internațională „Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, (ediția a 4-a). Tipografia ”Indigou Color”. 26-27 iunie 2020, Bălți, p. 268-274. ISBN 978-9975-3382-6-4.
 • BULIMAGA, C.; BURGHELEA, A.; CERTAN, C.; RUSU, M.; BODRUG, N. Procesul de evoluare a regosolului pe suprafața haldei de steril în cariera de calcar „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. din Rezina. În: Culegerea de articole „Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale”. Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova, Chișinău, 2020, p. 64-69 ISBN 978-9975-89-160-8.
 • BULIMAGA, C.; EROȘENCOVA, V. Evaluarea impactului râului Bâc asupra apei Nistrului Inferior. În: Materialele Conferinței Științifice cu participare internațională „Mediul și Dezvoltare Durabilă”. Ediția a V-a jubiliară 90 de ani ai UST. Tipografia UST. Chișinău, 30-31 octombrie, 2020, p. 138-142. ISBN 978-9975-76-315-8.
 • BULIMAGA, C.; PORTARESCU, A. Evaluarea gradului de poluare a râului Răut și a afluenților acestuia în raioanele Telenești (Sărătenii Vechi; Țânțăreni) și Orhei prin metoda biotestării. În: Materialele Conferinței Științifice Naționale cu participare Internațională „Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, (ediția a 4-a). Tipografia ”Indigou Color”. 26-27 iunie 2020, Bălți, p. 274-278. ISBN 978-9975-3382-6-4.
 • CERTAN, C.; BULIMAGA, C. Dinamica indicilor dendrometrici a speciilor lemnoase de salcâm, ulm și frasin din cariera de calcar „Lafarge Ciment” din Rezina. În: Culegerea de articole „Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale”. Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova, Chișinău, 2020, p. 73 - 76. ISBN 978-9975-89-160.
 • CUZA, P.; CERTAN, C. Particularitățile de creștere a speciilor de arbuști pe halda proaspăt depozitată în cariera de calcar „Lafarge Ciment”. În: Materialele Conferinței Științifice Naționale cu participare Internațională „Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, (ediția a 4-a). Tipografia ”Indigou Color”. 26-27 iunie 2020, Bălți, p. 290-295. ISBN 978-9975-3382-6-4.
 • DRUMEA, D.; DEBELAIA-BURACINSCHI, S. Regimul nutrienților în zona Parcului National Orhei. În: Culegerea de articole „Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale”. Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova, Chișinău, 2020, p. 149-154. ISBN 978-9975-89-160.
 • FLORENȚA, V. Aspecte privind starea actuală a pădurilor din raionul Telenești. În: Culegerea de articole „Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale”. Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova, Chișinău, 2020, p. 76 - 80. ISBN 978-9975-89-160-8.
 • MOGÎLDEA, V. Structura aglomerărilor din regiunea de dezvoltare nord în perspectiva implementării directivei privind tratarea apelor urbane reziduale. În: Materialele Conferinței Științifice Naționale cu participare Internațională „Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, (ediția a 4-a). Tipografia ”Indigou Color”. 26-27 iunie 2020, Bălți, p. 307-311. ISBN 978-9975-3382-6-4.
 • MOGÎLDEA, V. Studii comparative a surselor de poluare punctiforme și difuze a râurilor mici din Regiunea de Dezvoltare Centru – afluenții a fluviului Nistru și râului Prut. In: Proceedings of the International Conference „EU integration and management of the Dniester River Basin”, October 8-9, Chișinău, Eco Tiras, 2020, p. 214-220.
 • MOGÎLDEA, V.; BEJAN, I. Zonele vulnerabile la nitrați – de la identificare la codul de bune practici agricole și programul de măsuri privind prevenirea poluării apelor cu nitrați din surse agricole. În: Materialele Conferinței Științifice cu participare internațională „Mediul și Dezvoltare Durabilă”. Ediția a V-a jubiliară 90 de ani ai UST. Tipografia UST. Chișinău, 30-31 octombrie, 2020, p. 162-167. ISBN 978-9975-76-315-8.
 • MOGÎLDEA, V.; BEJAN, IU. Aspecte metodologice privind identificarea zonelor sensibile la nutrienți în condițiile Republicii Moldova. În: Culegerea de articole „Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale”. Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova, Chișinău, 2020, p. 142-149. ISBN 978-9975-89-160-8.
 • MOGÎLDEA, V.; BEJAN, IU. Identificarea zonelor sensibile la nutrienți din RD Nord. În: Culegerea de articole „Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale”. Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova, Chișinău, 2020, p. 160-165 . ISBN 978-9975-89-160.
 • RUSU, V.; BULIMAGA, C.; DUMBRĂVEANU, D. Rolul agenților biologici de natură animală în cadrul ecosistemelor urbane. În: Materialele Conferinței Științifice Naționale cu participare Internațională „Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, (ediția a 4-a). Tipografia ”Indigou Color”. 26-27 iunie 2020, Bălți, p. 317-320. ISBN 978-9975-3382-6-4.
 • ȚUGULEA, A. Aspecte privind impactul tranportului auto asupra vegetației din regiunea de dezvoltare nord. În: Materialele Conferinței Științifice Naționale cu participare Internațională „Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, (ediția a 4-a). Tipografia ”Indigou Color”. 26-27 iunie 2020, Bălți, p. 321-324. ISBN 978-9975-3382-6-4.
 • ȚUGULEA, A. Dinamica numărului unităților de transport ca factor de poluare a aerului atmosferic în RD Nord a Republicii Moldova. În: Culegerea de articole „Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale”. Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova, Chișinău, 2020, p. 139-142. ISBN 978-9975-89-160.
 • БУЛЬМАГА, К.П.; ЧЕРТАН, К.Н.; БУРГЕЛЯ, А.Н.; ГРАБКО, Н.И. Некоторые аспекты процесса естественного восстановления петрофитной экосистемы в карьере «LAFARGE CIMENT» MОЛДОВА (SA). B: Труды Международного биогеохимического Симпозиума, посвященного 125-летию со дня рождения академика А.П. Виноградова и 90-летию образования Приднестровского университета. Тирасполь ПГУ им. Т.Г. Шевченко 2020. c. 45-53. ISBN 978-9975-150-61-3. 
 • ЕРОШЕНКОВА, В.; БУЛЬМАГА, К.П. Динамика гидрохимических показателей реки днестр на участке Kаменка - Cлободзея за период 2013-2017г. În: Materialele Conferinței Științifice cu participare Internațională a doctoranzilor. Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Volumul I. Ediția a IX-a. Chișinău, 2020. c. 171-180.
 • КОЛОМИЕЦ, И. Особенности геоботанических аспектов Бельцкой степи в бассейне реки Реут. B: Материалы Международной конференции «ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ БАССЕЙНОМ ДНЕСТРА» Кишинев, 8-9 октября 2020. c. 146 - 150.
 • КОЛОМИЕЦ, И. Физические методы оценки состояния прибрежных фитоценозов реки Реут на примере тест – растений Papaver rhoeas L., Borago officinalis L. Oenotera biennis L. B: Материалы Международной конференции «ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ БАССЕЙНОМ ДНЕСТРА» Кишинев, 8-9 октября 2020. c.142-146.
 • BULIMAGA, C.; NISTREANU, V.; CERTAN, C.; GLIGA, O.; LARION, A. Diversitatea vegetală și animală  a ecosistemului urban Orhei. In: Imactul antropic asupra calității mediului.  Culegere de  articole științifice dedicată membrului corespondent AȘM Ion Dediu la 85 de ani de naștere și 62 an de  activitate științifică. Chișunău. 2019, p. 26-33. 
 • BULIMAGA, C.; CERTAN, C. Evaluarea impactului ecosistemelor urbane asupra mediului în Regiunea de Dezvoltare Economică Centru. In: Imactul antropic asupra calității mediului. Culegere de  articole științifice dedicată membrului corespondent AȘM Ion Dediu la 85 de ani de naștere și 62 an de  activitate științifică. Chișunău, 2019, p. 42-53.
 • BULIMAGA, C.; PORTARESCU, A. Unele aspecte metodologice de studiu a biodiversității și productivității fiocenozelor din cadrul ecosistemelor urbane. In: Imactul antropic asupra calității mediului, Culegere de  articole științifice dedicată membrului corespondent AȘM Ion Dediu la 85 de ani de naștere și 62 an de  activitate științifică. Chișunău. 2019, p. 70-77.
 • BULIMAGA, C.; CERTAN, C.; BURGHELEA, A. Evaluarea conținutului nutrienților în orizonturile solului nou-format de pe suprafața haldelor de steril în procesul de restabilire naturală a ecosistemului petrofit din cariera de calcar ,,Lafarge Ciment”. In: Starea actuală  a componenetelor de mediu. Culegere de  articole științifice dedicată  dlui Andrei Ursu, academician AȘM la 90 ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică. Chișunău. 2019, p. 195- 200.
 • ȚUGULEA, A.; BREGA, V.; BULIMAGA, C. Aspecte privind dispersia emisiilor  transportului auto în ecosistemul urban Chișinău. In: Conferința științifică națională consacrată jubileului de 90 ani din ziua nașterii academicianului Boris Melnic. 12 februarie, 2018, p. 297-303, ISBN 978-9975-71-971-1.
 • BURGHELEA, A.; BULIMAGA, C.; CODREANU, L. Învelișul de sol ca component al peisajului râului Răut din regiunea de dezvoltare Centru. Studiu de caz. In: Conferința științifică națională consacrată jubileului de 90 ani din ziua nașterii academicianului Boris Melnic. 12 februarie, 2018, p. 217-222, ISBN 978-9975-71-971-1
 • GRABCO, N.; BULIMAGA, C.; CERTAN, C. Flora ecosistemelor antropizate din orașul Telenești și teritoriile adiacente. In: Conferința științifică națională consacrată jubileului de 90 ani din ziua nașterii academicianului Boris Melnic. 12 februarie, 2018, p. 249- 251, ISBN 978-9975-71-971-1
 • CERTAN, C.; BULIMAGA, C.; MOGÎLDEA, V.  Reabilitarea ecologică a haldelor de steril  din cariera LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.  or. Rezina. In: Conferința internațională Transbondary Dniester River BasinManagement: Platform for cooperation and current challengees, Proceedings of International Conference. Tiraspol, October 26-27, 2017, p. 415-417. ISBN 978-9975-66-591-9.
 • DEDIU, I.; URSU, A.; NEDEALCOV, M.; STEGĂRESCU, V.; BEJAN, I; BULIMAGA, C.; BOBOC, N.; TĂRÎȚĂ, A.; SÎRODOEV, G.; BACAL, P.; COCÎRȚĂ, P.; BEGU, A. Probleme ecologice și geografice: realizări și perspective. In: Culegere: Probleme ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: Realizări şi perspective. Chişinău, Republica Moldova. 14-15 septembrie 2016, p.19-24.


Teze în: 
lucrările conferințelor științifice internaționale (peste hotare):

 • BULIMAGA, C.; PORTARESCU, A.; CERTAN, C. Estimation of the above-ground vegetal mass of the grass layer in the Balti urban ecosystem, Ghindești, Mărculești suburban ecosystems (Floresti district). In: The 15th Edition of the International Symposium PESD. 21 noiembrie, 2020. Book of Abstracts. p. 45.
 • BULIMAGA, C.; CERTAN, C.; BURGHELEA, A.; GRABCO, N.; MOGÎLDEA V. Dependența procesului de formare a solului de gradul de resrabilire a biodiversității pe suprafața haldelor de steril în cariera de calcar al uzinei Lafarge Ciment (Moldova) S.A. In: 13 th edition International Sympozium. PREZENT ENVIRONMENT.&SUSTAINABLE DEVELOPMENT. România. Iasi, 1-3 iunie 2018. Book of Abstracts, p. 13-14. 


lucrările conferințelor științifice internaționale (Republica Moldova):

 • PORTARESCU, A. Impactul urbanizării asupra mediului. În: Materialele Conferinței Științifice a studenților și masteranzilor (cu participare internațională) „Viitorul ne aparține”. Ediția a X-a, 20 mai 2020, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”. Biotehdesign, or. Chișinău, p. 82. ISBN 978-9975-3389-4-3.
 • CERTAN, C.; BULIMAGA, C.; GRABCO, N. Studiul privid proceul de restabilire a ecosistemului degrdat din cariera  LAFARGE CIMENT  (MOLDOVA) SA. or. Rezina. In: Materialele Conferinței Științifice a Doctoranzilor Ediția a VI-a. Volumul 1. Chișinău. 15 iunie, 2017, p.187-191. ISBN 978-9975-108-16-4.


Broșuri:

DRUMEA, D.; et al. Guidelines for preparation of the drought management Plans, ISBN 978-80-972060-0-0, Global Water Partnership, 2015, 47 p.
 

Proiecte naționale:

 1. Elaborarea bazelor ştiinţifice privind managementul deşeurilor în vederea valorificării lor şi minimizării impactului asupra mediului în Republica Moldova, (2000-2005) (instituțional), conducător C. Bulimaga;
 2. 06.411.020A Structura, funcționalitatea, stabilitatea, dinamica și bioproductivitatea ecosistemelor naturale și antropizate din Republica Moldova (2006-2010), conducător I. Dediu;
 3. 11.817.08.05A Impactul factorilor naturali și antropici asupra geo- și ecosistemelor de pe teritoriul Republicii Moldova în scopul perfecționării managementului resurselor naturale și conservării ariilor reprezentative (2011-2014), conducător I. Dediu;
 4. 15.817.02.20A: Studiul impactului activităților economice a Regiunii de dezvoltare economică Centru (bazinul r. Răut - arie pilot) în scopul protejării potențialului natural pentru asigurarea dezvoltării durabile (2015 – 2018), conducător  C. Bulimaga;
 5. Evaluarea impactului ecologic al întreprinderii de creștere a porcinilor SRL „Pukoven” (2013-2014), conducător C. Bulimaga;
 6. Studiul biodiversității carierei de calcar pentru fabricarea cimentului la uzina  „LAFAGE CIMENT“ (MOLDOVA) S.A. Contract Nr.13-08-308 din 07.10.2013 (2013-2014), conducător C. Bulimaga;
 7. Efectuarea cercetărilor privind Impactul Întreprinderii de creștere a suinelor S.R.L.„GOLDEN PIGLET” asupra mediului și localităților limitrofe (s. Calfa și s. Roșcani, raionul Anenii Noi). (2016-2017), conducător C. Bulimaga;
 8. “Studiu privind utilizarea ecologică a nămolului deshidratat și stabilizat de la SE Chișinău în calitate de fertilizant organic”, nr.132 din 26 martie 2014, (2014-2017), conducător Vl. Mogîldea.
 9. “Elaborarea actelor normative privind utilizarea acumulatoarelor uzate cu conținut de plumb și utilizarea uleiurilor uzate” în scopul realizării Hotărârii Guvernului nr. 973 din 18.10.2010, (2014-2016), conducător Vl. Mogîldea;
 10. “Elaborarea metodologiei privind evaluarea impactului asupra mediului” în scopul realizării Legii nr.86 „Evaluarea impactului asupra mediului” din 29 mai 2014, (2014-2016), conducător C. Bulimaga.


Proiecte internaționale:

 1. Danube Regional project, perioada 2007-2008,conducător D. Drumea;
 2. Climate Forum East, perioada 2013-2015, conducător D. Drumea.
 3. Strategic Development Goals, perioada 2015-2016,conducător D. Drumea.
 4. Drought Management Program, perioada 2013-2016, conducător D. Drumea.
 5. „Crearea ariei biosferei Prutul de Jos“, perioada 2014-2016, expert D. Drumea.
   

ACTIVITATEA LABORATORULUI ÎN IMAGINI