In memoriam membrul corespondent Maria Nedealcov, directorul Institutului de Ecologie și Geografie

03.03.2021

La 03 martie 2021 după o suferinţă grea a încetat să mai bată inima Directorului Institutului de Ecologie și Geografie, Maria NEDEALCOV, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat în geografie, profesor universitar, Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol. Cu trecerea în neființă a distinsului savant comunitatea ştiinţifică din ţară şi de peste hotare şi învăţământul superior a suferit o pierdere irecuperabilă.

Maria Nedealcov, s-a născut la 26 iunie 1960, în satul Paicu, raionul Cahul. Școala primară a absolvit-o în satul natal, iar cea medie în satul Zârnești din același raion. Și-a continuat studiile în anii 1977-1982 la Facultatea de geografie a Institutului Pedagogic de Stat din Tiraspol. În perioada anilor 1982-2006 a trecut toate treptele unei cariere științifice la specialitatea 153.05 - Meteorologie, climatologie, agrometeorologie: de la inginer în cadrul Laboratorului de Climatologie al Secţiei de Geografie a A.Ş.M (1982), cercetător ştiinţific stagiar (1984-1993), cercetător ştiinţific și secretar ştiinţific al Institutului de Geografie a A.Ş.M. (1994), cercetător ştiinţific superior (1995-2004), cercetător ştiinţific coordonator (2004-2006). În anul 2006 a devenit șef al Laboratorului de Climatologie al Institutului de Ecologie şi Geografie a A.Ş.M. În anul 2000 a susținut teza de doctor în științe geografice, specialitatea 153.05 (11.00.09) - Meteorologie, climatologie, agrometeorologie, iar în anul 2011 după finalizarea studiilor postdoctorale (2008-2010), a susținut teza de doctor habilitat în geografie cu tema „Fundamente teoretico-practice de estimare a potențialului agroclimatic în contextul schimbărilor globale ale climei”, în cadrul aceleași specialități. Titlul de profesor universitar i-a fost conferit în anul 2016. Din 20 iunie 2016 a fost aleasă prin concurs în funcția de director al Institutului de Ecologie și Geografie AȘM.

În calitate de specialist notoriu în domeniul geografiei, membrul corespondent Maria Nedealcov a fundamentat o direcţie nouă a regionării agroclimatice, realizând una din cele mai dificile sarcini privind regionarea atît pe componente naturale aparte, cât şi a potenţialului natural în întregime. În premieră a fost efectuată regionarea teritoriului Republicii Moldova sub aspectul gradului de pretabilitate a climei pentru agricultură în general și pentru dezvoltarea pomiculturii și a viticulturii în particular.    

Studiile sistematice ale particularităților regionale de schimbare a climei pe parcursul multor decenii și actuale și a pronosticului posibilelor schimbări au prilejuit elaborarea și editarea în coautorat a primului atlas științific-tematic în limbile română și engleză „Resursele Climatice ale Republicii Moldova” în care sunt reflectate estimările temporale pe o perioadă de mai mult de un secol în aspect lunar, de o deosebită semnificație științifică și practică.

Rezultatele cercetărilor științifice și competențele acumulate în domeniu i-au permis să elaboreze 7 indici noi cu aplicabilitate în climatologia regională și peste hotarele țării (Indicele perioadelor uscate (Izu), Indicele exceselor pluviometrice (Ip), Coeficientul (Nedealcov-Rapcea) pretabilității climei pentru calitatea strugurilor (CNR), Indicele periculozității exceselor pluviometrice (IPP), Indicele Variabilității Termice (IVT),  Indicele Variabilității Singularităților (Extremelor) Termice (IVST), Indicele Aridității de Stres Forestier), care în prezent își găsesc domeniul de aplicare în țară și peste hotarele ei.

Competența științifică a membrului corespondent M. Nedealcov este apreciată și prin faptul includerii/solicitării în componența colectivelor de redacție ale revistelor științifice de profil din țară și de peste hotare: redactor șef la domeniile Ecologie și Geografie ale Buletinului Academiei de Știinţe a Moldovei, Știinţele Vieţii, Chișinău, Republica Moldova; membru al Colegiului de redacţie al revistei „Romanian Journal of Geography” al Academiei Române, București, România; membru al Colegiului de redacţie al revistei „Geographia Technica" Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România; membru al Colegiului de redacţie al revistei academice „Mediul actual și dezvoltarea durabilă” a Universității „Al. I. Cuza” din Iași, România.  

Pe parcursul activității sale științifice a publicat peste 350 lucrări ştiinţifice, 16 monografii (3 monoautor) și 4 suporturi didactice, 46 implementări și 3 recomandări practice. 

Vaste au fost și activitățile pe baze obștești în următoarele funcții: Director al Școlii Doctorale Științe Geonomice a Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”; Președinte al Consiliului știinţific al Institutului de Ecologie și Geografie; Președinte al Seminarului de profil pentru susținerea tezelor de doctor la specialităţile 153.05 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie și 166.02 Protecţia mediului ambiant și folosirea raţională a resurselor naturale - domeniul geografie; Președinte al Consiliului știinţific specializat de susţinere a tezelor de doctorat la specialităţile: 153.05 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie și 166.02 Protecţia mediului ambiant și folosirea raţională a resurselor naturale - domeniul geografie.

Activitatea științifică productivă și capacitățile manageriale distincte pe care le-a manifestat în funcția de șef de laborator au determinat Consiliul Suprem pentru știință și Dezvoltare Tehnologica al AȘM s-o desemneze pe Maria Nedealcov în anul 2016 director al Institutului de Ecologie și Geografie. În următorul an, 2017, ca semn de recunoaștere a rezultatelor științifice și practice este aleasă de Adunarea Generală a AȘM membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei.

Despre efortul său uriaș în vederea eficientizării cercetărilor științifice în Institutul de Ecologie și Geografie vorbesc faptele reale: din 16 monografii editate pe parcursul a 18 ani, în perioada de cinci ani cât sa aflat în funcția de director membrul corespondent Maria Nedealcov au fost publicate șapte, dintre care două semnate chiar de ea: atlasul „Regimul termic și pluviometric din sudul Republicii Moldova (raionul Cahul și comuna Zîrnești” (2020, 117 p.) și monografia „Schimbările climatice regionale” (2020, 366 p.), care nu numai familiarizează societatea cu manifestările regionale de schimbare a climei, dar și realizează primul Atlas cu caracter topoclimatic, atât de necesar în luarea măsurilor adecvate de adaptare la nivel local la noile condiții climatice.

Pentru realizările științifice valoroase obținute în domeniile meteorologiei, climatologiei, agrometeorologiei și protecţiei mediului ambiant și folosirii raţionale a resurselor naturale a fost distinsă cu Medalia „Meritul Civic”, noiembrie 2011; Titlul Onorific „Om Emerit”, iunie 2018; Diploma de Cetățean de onoare a comunei Zîrnești, raionul Cahul, februarie 2019; Medalia jubiliară „70 de ani de la crearea primelor instituții de cercetare și 55 de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei”, iunie 2016; Medalia „Nicolae Milescu Spătaru”, iunie 2020; Diploma Ministerului Educației al Republicii Moldova pentru abnegație și profesionalism în domeniul învățământului și cercetării, pentru contribuție substanțială în promovarea educației ecologice și de protecție a mediului, septembrie 2016; Diploma Ministerului Mediului al Republicii Moldova pentru activitate prodigioasă în domeniul ecologiei, geografiei, protecției mediului și folosirii raționale a resurselor naturale, septembrie, 2016 ș.a. 

Un aport semnificativ membrul corespondent Maria Nedealcov l-a adus la pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare, editând patru manuale pentru studii universitare și îndeplinind funcția de Director al școlii doctorale pe specialitate, de profesor universitar invitat, de conducător științific a opt doctoranzi, care au susținut tezele de doctorat cu succes.

Sincere condoleanţe colectivului institutului, rudelor şi prietenilor.

Dumnezeu să o odihnească în pace.

Categorie:
Cuvinte-cheie: